Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

ATLANTIS - Rejestracja zmian Statutu Spółki ? Obniżenie kapitału zakładowego Spółki (10/2015)

ATLANTIS - Rejestracja zmian Statutu Spółki ? Obniżenie kapitału zakładowego Spółki (10/2015)
Share
d2um0pr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu Spółki ? Obniżenie kapitału zakładowego Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.04.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 10.04.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.04.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r. Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętymi po przerwie w dniu 28.11.2014r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tymi uchwałami w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej wysokości 132.300.000 zł do wysokości 87.500.000,00 zł w drodze
umorzenia12.800.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 3,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 44.800.000,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 87.500.000,00 zł dzieli się na 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł każda. Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r. §6 Statutu Spółki §6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje: 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, Ponadto na mocy Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zostały zmiany §7 oraz § 27 pkt. 6 Statutu Spółki, poniżej Emitent przekazuje ich
aktualną treść: §7 W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego opłacenie akcji może nastąpić poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki. § 27 pkt. 6) 6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego; W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 10.04.2015r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ATS - statut dla rejestracji zmian obniżenie.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr