Trwa ładowanie...
d19fahg
d19fahg
espi

ATMGRUPA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ATMGRUPA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d19fahg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 153 086 121 266 36 543 28 798
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 364 7 052 3 190 1 675
Zysk (strata) brutto 16 309 8 379 3 893 1 990
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 983 6 268 4 293 1 488
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 17 983 6 268 4 293 1 488
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 17 799 6 186 4 249 1 469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 686 35 159 2 073 8 349
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 695) (9 721) (882) (2 308)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 007) (8 362) (4 537) (1 986)
Przepływy pieniężne netto, razem (14 016) 17 076 (3 346) 4 055
Aktywa razem 313 246 309 453 73 492 74 617
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 88 279 88 892 20 712 21 434
Zobowiązania długoterminowe 54 081 61 948 12 688 14 937
Zobowiązania krótkoterminowe 34 198 26 944 8 023 6 497
Kapitał własny 224 967 220 561 52 781 53 183
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 224 376 220 065 52 642 53 064
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 2 033
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,211 0,073 0,050 0,017
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,211 0,073 0,050 0,017
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,56 0,61 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,56 0,61 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,02 0,04 0,00
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1893 4,2110
KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 78 115 70 657 18 647 16 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 438 7 833 2 730 1 860
Zysk (strata) brutto 11 458 7 941 2 735 1 886
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 448 6 679 3 449 1 586
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 14 448 6 679 3 449 1 586
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 936 22 286 1 894 5 292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 928) (29 667) (1 176) (7 045)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 954) 15 521 (3 331) 3 686
Przepływy pieniężne netto, razem (10 946) 8 140 (2 613) 1 933
Aktywa razem 254 305 276 292 59 664 66 621
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 38 943 62 298 9 137 15 022
Zobowiązania długoterminowe 26 777 31 197 6 282 7 522
Zobowiązania krótkoterminowe 12 166 31 101 2 854 7 499
Kapitał własny 215 362 213 994 50 527 51 600
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 2 033
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,079 0,04 0,019
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,079 0,04 0,019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,49 0,59 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,49 0,59 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,02 0,04 0,00
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1893 4,2110
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVII do XLII - dane na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr20144Sprawozdaniefinansowe.pdf Sprawozdanie finansowe
QSr20144 Komentarzdowyników.pdf Komentarz do wyników

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040 Kobierzyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica) (numer)
71 776 47 00 71 776 47 01
(telefon) (fax)
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
(e-mail) (www)
897-10-08-712 930492316
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2015-03-02 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19fahg

Podziel się opinią

Share
d19fahg
d19fahg