Trwa ładowanie...
d49r4td

ATMGRUPA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ATMGRUPA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d49r4td
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 153 086 121 266 36 543 28 798
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 364 7 052 3 190 1 675
Zysk (strata) brutto 16 309 8 379 3 893 1 990
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 983 6 268 4 293 1 488
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 17 983 6 268 4 293 1 488
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 17 799 6 186 4 249 1 469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 686 35 159 2 073 8 349
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 695) (9 721) (882) (2 308)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 007) (8 362) (4 537) (1 986)
Przepływy pieniężne netto, razem (14 016) 17 076 (3 346) 4 055
Aktywa razem 313 246 309 453 73 492 74 617
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 88 279 88 892 20 712 21 434
Zobowiązania długoterminowe 54 081 61 948 12 688 14 937
Zobowiązania krótkoterminowe 34 198 26 944 8 023 6 497
Kapitał własny 224 967 220 561 52 781 53 183
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 224 376 220 065 52 642 53 064
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 2 033
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,211 0,073 0,050 0,017
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,211 0,073 0,050 0,017
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,56 0,61 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,56 0,61 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,02 0,04 0,00
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1893 4,2110
KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 78 115 70 657 18 647 16 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 438 7 833 2 730 1 860
Zysk (strata) brutto 11 458 7 941 2 735 1 886
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 448 6 679 3 449 1 586
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 14 448 6 679 3 449 1 586
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 936 22 286 1 894 5 292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 928) (29 667) (1 176) (7 045)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 954) 15 521 (3 331) 3 686
Przepływy pieniężne netto, razem (10 946) 8 140 (2 613) 1 933
Aktywa razem 254 305 276 292 59 664 66 621
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 38 943 62 298 9 137 15 022
Zobowiązania długoterminowe 26 777 31 197 6 282 7 522
Zobowiązania krótkoterminowe 12 166 31 101 2 854 7 499
Kapitał własny 215 362 213 994 50 527 51 600
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 2 033
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,079 0,04 0,019
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,079 0,04 0,019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,49 0,59 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,49 0,59 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,02 0,04 0,00
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1893 4,2110
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVII do XLII - dane na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr20144Sprawozdaniefinansowe.pdf Sprawozdanie finansowe
QSr20144 Komentarzdowyników.pdf Komentarz do wyników

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49r4td

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM GRUPA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATMGRUPA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-040 | | Kobierzyce | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 776 47 00 | | 71 776 47 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | atm@atmgrupa.pl | | www.atmgrupa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-10-08-712 | | 930492316 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2015-03-02 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49r4td

Podziel się opinią

Share
d49r4td
d49r4td