Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

ATREM S.A. - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki ...

ATREM S.A. - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 (15/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015, Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Atrem S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, w którym Zarząd proponuje, aby część zysku w kwocie 738.406,32 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć złotych 32/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,08 zł (słownie złotych: zero 8/100) na jedną akcję ATREM S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx