Trwa ładowanie...
d1whta5

ATREM S.A. - Raport roczny R 2013

ATREM S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1whta5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 58 711 71 829 13 942 17 210
Zysk/strata brutto ze sprzedaży 11 950 6 042 2 838 1 448
Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 477 (7 903) 588 (1 894)
Zysk/strata brutto 2 282 (8 541) 542 (2 046)
Zysk/strata netto 1 618 (7 047) 384 (1 688)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 205 1 605 1 236 385
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 356 (557) 322 (133)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 712) (2 533) (882) (607)
Przepływy pieniężne netto - razem 2 849 (1 485) 677 (356)
Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) ? ? ? ?
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) 0,18 (0,76) 0,04 (0,18)
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 (0,76) 0,04 (0,18)
Aktywa razem 83 640 83 804 20 168 20 499
Zobowiązania długoterminowe 2 185 3 859 527 944
Zobowiązania krótkoterminowe 23 991 23 885 5 785 5 842
Kapitał własny 57 464 56 060 13 856 13 713
Kapitał podstawowy 4 615 4 615 1 113 1 129
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,23 6,07 1,50 1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,23 6,07 1,50 1,49
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano nastepujące kursy:- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:kurs NBP z dnia 31.12.2013 r.: 1 EUR= 4,1472 zł;kurs NBP z dnia 31.12.2012 r.: 1 EUR= 4,0882 zł;- dla pozycji rachunków zysków i strat i pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs wyliczony na ostatni dzień każdego miesiąca 2013 i 2012 r., odpowiednio 1 EUR =4,2110 zł i 1 EUR= 4,1736 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ATREM S.A.pdf Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok 2013
Sprawozdanie Zarządu z działalności Atrem SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku 2013 r.
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdanai finansowego ATREM SA.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego ATREM S.A.
Opinia i raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
List Zarządu Atrem S.A.pdf List Zarządu Atrem S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Konrad Śniatała Prezes Zarządu
2014-03-21 Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Łukasz Kalupa Członek Zarządu
2014-03-21 Przemysław Szmyt Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Schramma Główny Księgowy Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5