Trwa ładowanie...
d4jmtj2
espi

ATREM S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. (60/2011)

ATREM S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. (60/2011)

Share
d4jmtj2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ATREM S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza ATREM S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, działając na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A., zgodnie z Uchwałą nr 05 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. podjętą w dniu 8 grudnia 2011 roku. Tekst jednolity statutu Spółki znajduje się w załączonym pliku. Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: 1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych ? PKD 23.44.Z 2)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 25.99.Z 3)Produkcja elementów elektronicznych ? PKD 26.11.Z 4)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego ? PKD 26.30.Z 5)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych ? PKD 26.51.Z 6)Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego ? PKD 26.70.Z 7)Produkcja aparatury rozdzielczej i
sterowniczej energii elektrycznej ? PKD 27.12.Z 8)Produkcja sprzętu instalacyjnego ? PKD 27.33.Z 9)Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego ? PKD 27.40.Z 10)Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego ? PKD 27.90.Z 11)Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych ? PKD 28.25.Z 12)Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 28.29.Z 13)Produkcja maszyn do obróbki metalu ? PKD 28.41.Z 14)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 28.99.Z 15)Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego ? PKD 30.20.Z 16)Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne ? PKD 32.50.Z 17)Naprawa i konserwacja maszyn ? PKD 33.12.Z 18)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ? PKD 33.13.Z 19)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ? PKD 33.14.Z 20)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ? PKD 33.20.Z 21)Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ? PKD 41.20.Z 22)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ? PKD 42.21.Z 23)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ? PKD 42.22.Z 24)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 42.99.Z 25)Wykonywanie instalacji elektrycznych ? PKD 43.21.Z 26)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ? PKD 43.22.Z 27)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ? PKD 43.29.Z 28)Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 43.99.Z 29)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego ? PKD 46.43.Z 30)Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego ? PKD 46.47.Z 31)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ? PKD 46.51.Z 32)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego ? PKD 46.52.Z
33)Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej ? PKD 46.63.Z 34)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ? PKD 46.69.Z 35)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ? PKD 46.73.Z 36)Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego ? PKD 46.74.Z 37)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ? PKD 46.90.Z 38)Transport drogowy towarów ? PKD 49.41.Z 39)Działalność usługowa związana z przeprowadzkami ? PKD 49.42.Z 40)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych ? PKD 52.24.C 41)Wydawanie książek ? PKD 58.11.Z 42)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ? PKD 58.12.Z 43)Wydawanie gazet ? PKD 58.13.Z 44)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? PKD 58.14.Z 45)Pozostała działalność wydawnicza ? PKD 58.19.Z 46)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ? PKD 58.21.Z 47)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ?
PKD 58.29.Z 48)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? PKD 59.20.Z 49)Nadawanie programów radiofonicznych ? PKD 60.10.Z 50)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych ? PKD 60.20.Z 51)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ? PKD 61.10.Z 52)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej ? PKD 61.20.Z 53)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej ? PKD 61.30.Z 54)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ? PKD 61.90.Z 55)Działalność związana z oprogramowaniem ? PKD 62.01.Z 56)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ? PKD 62.02.Z 57)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ? PKD 62.03.Z 58)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? PKD 62.09.Z 59)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? PKD 63.11.Z 60)Działalność portali internetowych ? PKD 63.12.Z
61)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 63.99.Z 62)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z 63)Działalność w zakresie architektury ? PKD 71.11.Z 64)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? PKD 71.12.Z 65)Badania i analizy związane z jakością żywności ? PKD 71.20.A 66)Pozostałe badania i analizy techniczne ? PKD 71.20.B 67)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii ? PKD 72.11.Z 68)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? PKD 72.19.Z 69)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? PKD 74.10.Z 70)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 74.90.Z 71)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ? PKD 77.40.Z 72)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa ? PKD 80.20.Z
73)Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ? PKD 81.10.Z 74)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ? PKD 81.21.Z 75)Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ? PKD 81.22.Z 76)Pozostałe sprzątanie ? PKD 81.29.Z 77)Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe ? PKD 82.91.Z 78)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 82.99.Z 79)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ? PKD 95.11.Z 80)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego ? PKD 95.12.Z Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: 1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ? PKD 18.13.Z 2)Reprodukcja zapisanych nośników informacji ? PKD 18.20.Z 3)Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych ? PKD 23.44.Z 4)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 25.99.Z
5)Produkcja elementów elektronicznych ? PKD 26.11.Z 6)Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ? PKD 26.12.Z 7)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ? PKD 26.20.Z 8)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego ? PKD 26.30.Z 9)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych ? PKD 26.51.Z 10)Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego ? PKD 26.70.Z 11)Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej ? PKD 27.12.Z 12)Produkcja sprzętu instalacyjnego ? PKD 27.33.Z 13)Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego ? PKD 27.40.Z 14)Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego ? PKD 27.90.Z 15)Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych ? PKD 28.25.Z 16)Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 28.29.Z 17)Produkcja maszyn do obróbki metalu ? PKD 28.41.Z 18)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 28.99.Z 19)Produkcja
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego ? PKD 30.20.Z 20)Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne ? PKD 32.50.Z 21)Naprawa i konserwacja maszyn ? PKD 33.12.Z 22)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ? PKD 33.13.Z 23)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ? PKD 33.14.Z 24)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ? PKD 33.20.Z 25)Wytwarzanie energii elektrycznej ? PKD 35.11.Z 26)Przesyłanie energii elektrycznej ? PKD 35.12.Z 27)Dystrybucja energii elektrycznej ? PKD 35.13.Z 28)Handel energią elektryczną ? PKD 35.14.Z 29)Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym ? PKD 35.22.Z 30)Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym ? PKD 35.23.Z 31)Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? PKD 35.30.Z 32)Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ? PKD 41.10.Z 33)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ? PKD
41.20.Z 34)Roboty związane z budową dróg i autostrad ? PKD 42.11.Z 35)Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ? PKD 42.12.Z 36)Roboty związane z budową mostów i tuneli ? PKD 42.13.Z 37)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ? PKD 42.21.Z 38)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ? PKD 42.22.Z 39)Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ? PKD 42.91.Z 40)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 42.99.Z 41)Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ? PKD 43.11.Z 42)Przygotowanie terenu pod budowę ? PKD 43.12.Z 43)Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ? PKD 43.13.Z 44)Wykonywanie instalacji elektrycznych ? PKD 43.21.Z 45)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ? PKD 43.22.Z 46)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ? PKD 43.29.Z 47)Tynkowanie ? PKD 43.31.Z 48)Zakładanie
stolarki budowlanej ? PKD 43.32.Z 49)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ? PKD 43.33.Z 50)Malowanie i szklenie ? PKD 43.34.Z 51)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ? PKD 43.39.Z 52)Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ? PKD 43.91.Z 53)Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 43.99.Z 54)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów ? PKD 46.14.Z 55)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego ? PKD 46.43.Z 56)Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego ? PKD 46.47.Z 57)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ? PKD 46.51.Z 58)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego ? PKD 46.52.Z 59)Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej ? PKD 46.63.Z 60)Sprzedaż hurtowa mebli biurowych ? PKD 46.65.Z 61)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn
i urządzeń biurowych ? PKD 46.66.Z 62)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ? PKD 46.69.Z 63)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ? PKD 46.73.Z 64)Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego ? PKD 46.74.Z 65)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ? PKD 46.90.Z 66)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.41.Z 67)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.42.Z 68)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.43.Z 69)Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.59.Z 70)Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.61.Z 71)Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.63.Z 72)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.78.Z 73)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ? PKD 47.91.Z 74)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ? PKD 47.99.Z 75)Transport drogowy towarów ? PKD 49.41.Z 76)Działalność usługowa związana z przeprowadzkami ? PKD 49.42.Z 77)Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych ? PKD 52.10.A 78)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ? PKD 52.10.B 79)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych ? PKD 52.24.C 80)Wydawanie książek ? PKD 58.11.Z 81)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ? PKD 58.12.Z 82)Wydawanie gazet ? PKD 58.13.Z 83)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? PKD 58.14.Z 84)Pozostała działalność wydawnicza ? PKD 58.19.Z 85)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ? PKD 58.21.Z 86)Działalność wydawnicza w
zakresie pozostałego oprogramowania ? PKD 58.29.Z 87)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? PKD 59.20.Z 88)Nadawanie programów radiofonicznych ? PKD 60.10.Z 89)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych ? PKD 60.20.Z 90)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ? PKD 61.10.Z 91)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej ? PKD 61.20.Z 92)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej ? PKD 61.30.Z 93)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ? PKD 61.90.Z 94)Działalność związana z oprogramowaniem ? PKD 62.01.Z 95)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ? PKD 62.02.Z 96)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ? PKD 62.03.Z 97)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? PKD 62.09.Z 98)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? PKD 63.11.Z 99)Działalność portali
internetowych ? PKD 63.12.Z 100)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 63.99.Z 101)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z 102)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z 103)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z 104)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z 105)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ? PKD 70.21.Z 106)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z 107)Działalność w zakresie architektury ? PKD 71.11.Z 108)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? PKD 71.12.Z 109)Badania i analizy związane z jakością żywności ? PKD 71.20.A 110)Pozostałe badania i analizy techniczne ? PKD 71.20.B 111)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii ? PKD 72.11.Z 112)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych ? PKD 72.19.Z 113)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ? PKD 73.12.A 114)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? PKD 74.10.Z 115)Działalność fotograficzna ? PKD 74.20.Z 116)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 74.90.Z 117)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? PKD 77.11.Z 118)Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? PKD 77.12.Z 119)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ? PKD 77.32.Z 120)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? PKD 77.33.Z 121)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 77.39.Z 122)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ? PKD 77.40.Z 123)Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ? PKD 78.30.Z 124)Działalność
ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa ? PKD 80.20.Z 125)Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ? PKD 81.10.Z 126)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ? PKD 81.21.Z 127)Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ? PKD 81.22.Z 128)Pozostałe sprzątanie ? PKD 81.29.Z 129)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ? PKD 82.19.Z 130)Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe ? PKD 82.91.Z 131)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 82.99.Z 132)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ? PKD 95.11.Z 133)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego ? PKD 95.12.Z 134)Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ? PKD 95.21.Z 135)Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i
ogrodniczego ? PKD 95.22.Z 136)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 96.09.Z Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.510.139,50 zł (cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 105.000,00 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr (słownie groszy: pięćdziesiąt) każda. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały numer 003/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2008 r. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.615.039,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Treść § 7 ust. 2 Statutu
Spółki przed dokonaniem zmiany: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 209.800,00 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z zm). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2011-12-12ATREMRNtekstjednolity.pdf | Statut Atrem S.A. - tekst jednolity | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jmtj2

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jmtj2

Podziel się opinią

Share
d4jmtj2
d4jmtj2