Trwa ładowanie...
d4iw3af
espi

AWBUD - Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 sie ...

AWBUD - Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r. (35/2014)
Share
d4iw3af

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (?Emitent?) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 33/2014 dotyczącego treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r. I. W związku z błędami w projekcie uchwały nr 4/2014 w zakresie zmian Statutu Emitenta dotyczących wartości kapitału docelowego po obniżeniu wartości nominalnej jednej akcji, Emitent koryguje treść projektu tej uchwały, która powinna brzmieć: Uchwała Nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 r. W sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia (wyrównania) poniesionej straty oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (?Spółka?), na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia co następuje. § 1 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 82.429.460,00 zł (osiemdziesiąt dwa
miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 78.307.987,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 5 (pięć) groszy. 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, to jest w roku obrotowym 2013 i latach poprzednich. 4. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, to jest kwota 25.321.536,53 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 53/100 złotych) pokrywa (wyrównuje) w całości stratę za rok obrotowy 2013, a pozostała część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, to jest kwota 52.986.450,47 zł
(pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt i 47/100 złotych) pokrywa (wyrównuje) straty z lat poprzednich. 5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty nie zwraca się Akcjonariuszom Spółki wpłat na kapitał zakładowy Spółki. § 2 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki według postanowień § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1) skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: ?Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 5 (pięć) groszy.?; 2) w § 41 Statutu Spółki skreśla się następującą część zdania: ?Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja (?Kapitał
Docelowy?), na następujących zasadach:? i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: ?Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda akcja (?Kapitał Docelowy?), na następujących zasadach:?. II. W załączeniu do niniejszej korekty raportu bieżącego nr 35/2014 Emitent przekazuje skorygowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AWBUDNWZ05 08 14_projekty uchwał_po korekcie 20140722.pdf | Awbud -NWZ 05.08.14 projekty uchwał po korekcie 2014.07.22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d4iw3af

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-07-22 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iw3af

Podziel się opinią

Share
d4iw3af
d4iw3af