Trwa ładowanie...
d308gbj

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (10/2015)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (10/2015)

Share
d308gbj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (?Emitent?) informuje, iż w dniu 7 maja 2015 r. pomiędzy Fundacja Biblioteka Alumnat we Wrocławiu, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę Biblioteki Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle Alumnatu z podziemną częścią kubaturową przy ul. Katedralnej we Wrocławiu, została zawarta umowa, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, robót elewacyjnych, robót wewnętrznych, robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych dla inwestycji obiektu (?Umowa?). Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.138.207,83 (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedem złotych 83/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 12 lutego 2016 r. Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne: a) za zwłokę w oddaniu któregokolwiek z określonych w umowie przedmiotów odbioru (etapów) ? w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów określonych w Umowie w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia ; d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot niniejszej Umowy; e) 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w zgłoszeniu Podwykonawcy; f) 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentu
wymaganego postanowieniami Umowy; g) 1.000 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę lub jego pracowników z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 1 ? 10 Umowy. 2. Każda ze stron Umowy może dochodzić od drugiej strony odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Kary umowne określone podlegają kumulacji, przy czym limit kar wynosi po 10% wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot umowy osobno dla kar określonych w ust. 1 pkt a), osobno dla kar określonych ust. 1 pkt b) oraz osobno dla kar określonych w ust. 1 pkt c ? g. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto za cały przedmiot umowy. W przypadku, w którym Zamawiający pozyska środki umożliwiające realizację inwestycji w pozostałym zakresie nie stanowiącym przedmiotu Umowy, w terminie do dnia 29 lutego 2016 r., ten pozostały zakres Zamawiający zobowiązał się powierzyć Emitentowi, jako wykonawcy, a Emitent zobowiązał się
wykonać ten pozostały zakres, na warunkach określonych w ofercie Emitenta stanowiącej załącznik do Umowy z uwzględnieniem dopuszczalnej w Umowie aktualizacji terminów wykonania i kosztów organizacji i zarządzenia. Jeżeli powierzenie realizacji pozostałego zakresu inwestycji nie stanowiącego przedmiotu umowy nastąpi, w zakresie prac projektowych ? do dnia 31 maja 2015 r. i w zakresie wykonania ? do dnia 30 czerwca 2015 r., wówczas Emitent zobowiązał się do realizacji tego pozostałego zakresu w pierwotnych terminach określonych w Umowie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-07 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2015-05-07 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj