Trwa ładowanie...
d2v7uab

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

Share
d2v7uab
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157568 158454 38221 36739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8555 14386 2075 3335
Zysk (strata) brutto 3694 9690 896 2247
Zysk (strata) netto 2827 6873 686 1594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7783 6810 -1888 1579
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6763 -8026 -1640 -1861
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13052 -649 3166 -150
Przepływy pieniężne netto, razem -1494 -1865 -362 -432
Aktywa, razem 273561 275940 66915 62475
Zobowiązania długoterminowe 57270 54473 14009 12333
Zobowiązania krótkoterminowe 138577 138103 33897 31268
Kapitał własny 51466 57951 12589 13121
Kapitał zakładowy 1997 1997 488 452
Srednioważona liczba akcji w tys.(szt) 19751 19937 19751 19937
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,34 0,03 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,34 0,03 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,61 2,91 0,64 0,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,61 2,91 0,64 0,66
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-07-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB Sarnowski & Wisniewski Sp.z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d2v7uab

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAPS2012.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Bakalland SA za 1 półorcze roku 2012/2013
HLB-SWPSFPSSF wg MSSFBAKALLAND31 12 2012_podp.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu SF

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marian Owerko Prezes Zarządu Prezes Zarządu
2013-02-28 Artur Ungier Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v7uab

Podziel się opinią

Share
d2v7uab
d2v7uab