Trwa ładowanie...
d4coylx
espi

BAKALLAND S.A. - Zawarcie warunkowej umowy nabycia aktywów o znacznej wartości (63/2014)

BAKALLAND S.A. - Zawarcie warunkowej umowy nabycia aktywów o znacznej wartości (63/2014)

Share
d4coylx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie warunkowej umowy nabycia aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2014 roku podpisana został warunkowa umowa nabycia przez Emitenta udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (wynoszącego 6.136/32.840 części), stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/18, położonej przy ulicy Tymienieckiego 22/24 w Łodzi, w obrębie ewidencyjnym W-25, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00262248/8 (?Udział w Prawie?). Stosownie do treści § 7 Rozporządzenia Emitent przekazuje następujące istotne informacje dotyczące transakcji nabycia
Udziału w Prawie: 1)Emitent, jako nabywca dokonał warunkowego nabycia Udziału w Prawie od Dellingate 4 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (?Zbywca?). 2)Nabycie Udziału w Prawie nastąpiło pod warunkiem, że zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, to jest spółka pod firmą Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi nie wykona prawa pierwokupu przysługującego zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 274 z późn. zmianami). 3)Warunkowe nabycie Udziału w Prawie nastąpiło na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 4)Cena nabycia Udziału w Prawie wynosi 7.200.000,00 złotych netto i zostanie powiększona o podatek VAT w stawce 23%. 5)Emitent sfinansuje transakcję nabycia Udziału w Prawie w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Emitenta i Zbywcy z tytułu wskazanego w
poniższym pkt 6). 6)Emitent wykorzysta Udział w Prawie, w tym posadowione na nieruchomości budynki do prowadzenia bieżącej działalności w zakresie wytwarzania i magazynowania produktów z kategorii produkty śniadaniowe. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż przedmiotowa transakcja stanowi faktycznie odkup Udziału w Prawie, który to Udział w Prawie Emitent zbył na rzecz Zbywcy w dniu 28 lipca 2014 roku, o czym informował raportami bieżącymi z dnia 24 czerwca 2014 roku, nr 18/2014 oraz z dnia 28 lipca 2014 roku, nr 26/2014, zaś sposób wykorzystania Udziału w Prawie będzie zbieżny ze sposobem jego wykorzystania przez Emitenta przed zbyciem Udziału w Prawie. 7)Zbywca nie jest podmiotem powiązanym lub jednostką powiązaną z Emitentem lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. 8)Udział w Prawie uznany został za aktywo o znacznej wartości, jako że przekracza ono 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

Podziel się opinią

Share
d4coylx
d4coylx