Trwa ładowanie...
d4elysw

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie First Solter Capital Limited (poprzednio EMP Investments Limited) ...

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie First Solter Capital Limited (poprzednio EMP Investments Limited) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. poniżej progu 50% (7/2015)

Share
d4elysw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie First Solter Capital Limited (poprzednio EMP Investments Limited) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. poniżej progu 50% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie First Solter Capital Limited (poprzednio EMP Investments Limited) z siedzibą w Larnace, Cypr (dalej ?FSC?) w trybie z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy. W treści zawiadomienia FSC poinformował o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 50%. W treści powołanego zawiadomienia FSC wskazał ponadto, iż: 1)Zmniejszenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez sąd rejestrowy w dniu 7 stycznia 2015 roku: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z połączeniem Spółki z Innova Phoenix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną i wydaniem na rzecz Innova
Phoenix S.? r.l. akcji emisji połączeniowej; oraz (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach kapitału docelowego. 2)Przed zmianą udziału FSC posiadał 9.976.777 akcji Spółki uprawniających do 9.976.777 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 50,82% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym ogólna liczba akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przed podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w powyższym ust. 1) wynosiła 19.632.030. 3)W związku ze zdarzeniami korporacyjnymi wskazanymi w powyższym ust. 1) nie doszło do zmiany liczby akcji posiadanych przez FSC, jednakże zmianie uległ udział FSC w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zmianie udziału FSC posiada 9.976.777 akcji Spółki uprawniających do 9.976.777 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23,29% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskazany udział w liczbie głosów i akcji na walnym zgromadzeniu Spółki ustalony jest dla, wynikającej
z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w powyższym ust. 1), ogólnej liczb akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynoszącej 42.846.315. 4)Nie występują podmioty zależne od FSC posiadające akcje Spółki. 5)Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw