Trwa ładowanie...
da2qh3u
espi

BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta ? Zakończenie progr ...

BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta ? Zakończenie programu skupu akcji własnych Emitenta (1/2015)

Share
da2qh3u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta ? Zakończenie programu skupu akcji własnych Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. (dalej: Emitent lub Spółka)
informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku otrzymał z Domu Maklerskiego mBanku S.A. (d. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.) z siedzibą w Warszawie informację, że w okresie od 29 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku, w wykonaniu umowy o świadczeniu usług brokerskich i prowadzeniu rachunku inwestycyjnego w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi z dnia 23 stycznia 2012 roku, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Emitenta, Dom Maklerski mBanku S.A. nabył 2661 akcji własnych Emitenta, każda o wartości nominalnej 0,25 PLN, podczas sesji giełdowej na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej (dalej: program skupu akcji własnych), realizowanego w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012
roku (dalej: Uchwała NWZA). Nabyte w/w okresie za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. akcje własne Emitenta dają 2661 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta i stanowią 0,024% kapitału zakładowego Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 6,52 PLN. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zakończył skup akcji własnych z uwagi na upływ terminu wskazanego w Uchwale NZWA. Na podstawie Uchwały NWZA Zarząd Emitenta był upoważniony do nabycia w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2015 r. 500 000 akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej 125 000,00 PLN za cenę nie niższą niż 0,25 PLN i nie wyższą niż 9,20 PLN, zaś łączna cena nabycia tych akcji nie mogła przekroczyć sumy 4 650 000,00 PLN. Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych do dnia jego zakończenia, w jego ramach Emitent nabył 260 744 akcji dających prawo do 2,316% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 2,316% kapitału zakładowego Emitenta. Wartość nominalna jednej
akcji wyniosła 0,25 PLN, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 65 186 PLN. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach programu skupu akcji własnych wyniosła 6,23 PLN. Z przeznaczonego na program skupu akcji własnych kapitału rezerwowego w wysokości 4 650 000,00 PLN pozostało 3 022 403,52 PLN. Podstawa prawna: § 12 w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da2qh3u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński
2015-01-05 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da2qh3u

Podziel się opinią

Share
da2qh3u
da2qh3u