Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

BANK PEKAO SA - Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (23/2013)

BANK PEKAO SA - Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (23/2013)
Share
d3c3zb9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 12 czerwca 2013r. powołało p. Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.: Jerzy Woźnicki ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio ? Sekretarz Rady Nadzorczej, Małgorzata Adamkiewicz ? Członek Rady Nadzorczej, Paweł Dangel ? Członek Rady Nadzorczej, Laura Penna ? Członek Rady Nadzorczej, Wioletta Rosołowska ? Członek Rady Nadzorczej, Doris Tomanek ? Członek Rady Nadzorczej. Życiorys Małgorzaty Adamkiewicz Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizację z endokrynologii. Absolwentka The Stockholm School of Economics Executive Educations. Przebieg pracy zawodowej: W
latach 1991 ? 2002 pracowała w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od początku istnienia do chwili obecnej zawodowo związana z Grupą Adamed ? polską firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną, która jest liderem na krajowym rynku leków nowej generacji. Sprawuje szereg funkcji w spółkach wchodzących w skład Grupy. Jest Wiceprezesem Zarządu Zakładu Farmaceutycznego Adamed Pharma S.A., Wiceprezesem Zarządu Adamed Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej w Adamed Consumer Healthcare S.A. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Od 2006 r. nieprzerwanie pełni funkcję Dyrektora Generalnego Grupy Adamed, której jest też współwłaścicielem. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: ? Członek Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. ? Członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego ? Członek Polskiej Rady Biznesu ? Członek Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego Według
złożonego oświadczenia Pani Małgorzata Adamkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5.1 p. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 23/2013: Appointment of a member of the Supervisory Board of the Management Boardof Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaThe Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informs that the Ordinary General Meeting of Bank Pekao S.A. held on 12th June 2013 appointed Ms. Małgorzata Adamkiewicz as a member of the Supervisory Board for current, common term of office.The composition of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.:Jerzy Woźnicki – Chairman of the Supervisory Board,Roberto Nicastro – Deputy Chairman of the Supervisory Board ,Leszek Pawłowicz – Deputy Chairman of the Supervisory Board,Alessandro Decio – Secretary of the Supervisory Board,Małgorzata Adamkiewicz– Member of the Supervisory Board,Paweł Dangel – Member of the Supervisory Board,Laura Penna – Member of the Supervisory Board,Wioletta Rosołowska – Member of the Supervisory Board,Doris Tomanek – Member of the Supervisory Board.CV of Ms. Małgorzata AdamkiewiczMedical Doctor (PhD). Graduated from
Faculty of Medicine at the Medical University of Warsaw. Holds first and second degree specialization in internal medicine, specializes in endocrinology. Graduate of the Stockholm School of Economics Executive Educations program.Professional Experience:In 1991 – 2002 practiced at the Clinic of Endocrinology at the Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw.From its very beginning involved with the Adamed Group, a Polish pharmaceutical and biotechnological company – leader on the domestic market of new generation medicines. Holds a number of positions within the Group: Vice President of Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma S.A., Vice President of Adamed Sp. z o.o., Member of the Supervisory Board of Adamed Consumer Healthcare S.A. and Chairman of the Supervisory Board of Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Since 2006 serves as Managing Director of the Adamed Group, which she is also the co-owner.Functions held at companies and organizations:• Supervisory Board Member of IPOPEMA Securities
S.A.• Supervisory Board Member of the Polish Pharmaceutical Industry Employers Association• Member of the Polish Business Roundtable• Member of the International Endocrinology SocietyAccording to the submitted declaration Ms Małgorzata Adamkiewicz does not carry out the competitive activity to the activity of Bank Pekao S.A. and is not listed in the Insolvent Debtors Register maintained in accordance with the Act on the National Court Register (KRS).Legal base: § 5.1 p. 22 and § 28 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent. (Journal of Laws No. 33, item 259) | |

d3c3zb9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-06-12 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2013-06-12 Dariusz Chorylo Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2013-06-12 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9