Trwa ładowanie...
d2mtxff
giełda
28-05-2009 15:06

Bankier.pl SA zwołanie i porządek obrad ZWZA

Raport bieżący 17/2009
Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 395 § i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Kodeksu Spółek Handlowych...

d2mtxff
d2mtxff

Raport bieżący 17/2009 Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 395 § i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 23 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BANKIER.PL S.A., które odbędzie się w Warszawie, ul. Koszykowa 54 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008; d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008; e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008; f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bankier.pl i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy 01.01.2008 do 31.12.2008. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 do 31.12.2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia całości straty z lat ubiegłych Spółki (wynoszącej 5,530 mln PLN) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały w niniejszej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bankier.pl S.A. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 r. w ten sposób, aby przeznaczyć 100% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2008, z ustaleniem dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.

W związku z pkt 10 porządku obrad Zarząd BANKIER.PL S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu:

d2mtxff

I.zmiana § 2

Jest: "Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław."

Nowe brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

II.zmiana § 8 ust. 1

Jest: "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.300.000 (słownie: milion trzysta tysięcy) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii "J" oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 5 kwietnia 2009 roku."

d2mtxff

Nowe brzmienie: "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii "L" oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 grudnia 2011 roku."

III.zmiana § 8 ust. 6

Jest: "6. Akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 100.000 /sto tysięcy/ akcji."

d2mtxff

Proponowane brzmienie: "6. Akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 80.000 /osiemdziesiąt tysięcy/ akcji."

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 16 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 złożą w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 KSH oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki w Warszawie ul. Koszykowa 54 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

kom espi zdz/mln/

d2mtxff
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2mtxff