Trwa ładowanie...
d3crzy9

BARLINEK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

BARLINEK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3crzy9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 690 969 651 038 165 557 157 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 014 24 377 5 035 5 888
Zysk (strata) brutto -32 338 -14 291 -7 748 -3 452
Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej -33 952 -17 686 -8 135 -4 272
Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej -68 825 10 360 -16 491 2 502
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 695 68 002 9 751 16 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 264 -33 057 -2 220 -7 985
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 808 -33 197 -8 100 -8 018
Przepływy pieniężne netto, razem -2 377 1 748 -570 422
Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 145 170 000 254 047 500 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 210 912 971 145 170 000 210 912 971 145 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,16 -0,12 -0,04 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,16 -0,12 -0,04 -0,03
Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,33 0,07 -0,08 0,02
Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,33 0,07 -0,08 0,02
Aktywa, razem 1 018 366 1 083 874 247 549 245 398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 635 610 733 244 154 507 166 012
Zobowiązania długoterminowe 72 790 205 918 17 694 46 622
Zobowiązania krótkoterminowe 562 820 527 326 136 813 119 391
Kapitał własny 382 756 350 630 93 042 79 386
Kapitał zakładowy 254 048 145 170 61 755 32 868
Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 145 170 000 210 912 971 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 210 912 971 145 170 000 210 912 971 145 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,81 2,42 0,44 0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,81 2,42 0,44 0,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 571 462 551 965 136 923 133 321
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 168 -4 756 -4 593 -1 149
Zysk (strata) brutto -51 694 6 963 -12 386 1 682
Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej -47 990 4 792 -11 498 -4 511
Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej -47 990 4 929 -11 498 1 191
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 707 -18 879 -8 795 -4 560
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 451 -18 676 -3 223 -4 511
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 50 211 36 811 12 031 8 891
Przepływy pieniężne netto, razem 53 -744 13 -180
Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 145 170 000 254 047 500 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 210 912 971 145 170 000 210 912 971 145 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,23 0,03 -0,02 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,23 0,03 -0,02 -0,03
Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,23 0,03 -0,05 0,01
Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,23 0,03 -0,05 0,01
Aktywa, razem 823 986 731 864 201 552 165 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 496 972 461 676 121 563 104 527
Zobowiązania długoterminowe 16 053 98 940 3 927 22 401
Zobowiązania krótkoterminowe 480 919 362 736 117 636 82 126
Kapitał własny 327 014 270 188 79 990 61 173
Kapitał zakładowy 254 048 145 170 62 142 32 868
Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 145 170 000 254 047 500 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 210 912 971 145 170 000 210 912 971 145 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,55 1,86 0,38 0,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,55 1,86 0,38 0,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdanieGrupaKapitałowaBarlinekIVkw2012r.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | BARLINEK S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BARLINEK | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 041 333 11 11 | | 041 333 00 00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | barlinek@barlinek.com.pl | | www.barlinek.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9590821486 | | 290725379 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski
2013-02-28 Paweł Wrona Wiceprezes Zarządu Paweł Wrona
2013-02-28 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9