Trwa ładowanie...
d3tv3x1

BBI CAPITAL NFI SA - ROZWIĄZANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ (51/2011)

BBI CAPITAL NFI SA - ROZWIĄZANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ (51/2011)

Share
d3tv3x1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROZWIĄZANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2006, Zarząd Spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. zostały zawarte dwa porozumienia z osobami fizycznymi będącymi akcjonariuszami spółki Cafe News S.A. z siedzibą w Poznaniu rozwiązujące umowę inwestycyjną z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz umowę akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2007 roku. W dniu 25 listopada 2011 roku BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. zbył na rzecz pięciu osób fizycznych będących akcjonariuszami spółki Cafe News S.A. z siedzibą w Poznaniu wszystkie posiadane akcje tej spółki, tj. 18.556.000 akcji stanowiących 57,99 % kapitału zakładowego i uprawniających do 57,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Cafe News S.A. Sprzedaż akcji w spółce Cafe News Spółka Akcyjna ze względu na wartość zbywanych aktywów nie spełnia warunków umowy znaczącej ani też zbycia aktywów znacznej wartości w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz umowy akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2007 roku nie stanowi rozwiązania umowy znaczącej w momencie jej rozwiązywania, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-988 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@nfi7.com.pl | | bbicapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wojciech Grzybowski Paweł Sikorski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

Podziel się opinią

Share
d3tv3x1
d3tv3x1