Trwa ładowanie...
dqib7hn

BBI DEVELOPMENT SA - Emisja obligacji trzyletnich (7/2015)

BBI DEVELOPMENT SA - Emisja obligacji trzyletnich (7/2015)

Share
dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji trzyletnich | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development S.A. ( ?Emitent?) informuje, że w dniu 20 lutego 2015 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych). Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Cele emisji: refinansowanie zapadających w lutym 2015 r. obligacji Serii BBD0215 (PLNFI1200125) i BBI0215 (PLNFI1200133) o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 PLN. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela. 3) Wielkość emisji: 35.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 PLN 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000
PLN i równa jest cenie emisyjnej. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2018 roku. Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 20 sierpnia 2015 roku. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez BBI Development S.A. zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ok. 147.555 tys. PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu, tj. 22 lutego 2018r. (po wykupie zapadających w lutym 2018 r. obligacji) wyniosą
na poziomie ok. 70.000 tys. PLN. 8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: Środki z emisji obligacji mają posłużyć wykupieniu zapadających w lutym 2015 r. obligacji Spółki. Zdaniem Zarządu Funduszu nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji. 9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI Development SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2015-02-20 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn