Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

BEST - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

BEST - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3gh0lb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody operacyjne 82.653 106.352 19.772 25.183
Zysk przed opodatkowaniem 40.677 68.344 9.731 16.183
Zysk netto 36.998 65.854 8.851 15.594
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 36.757 65.192 8.793 15.437
Pełny dochód 37.454 67.019 8.960 15.870
Pełny dochód przypisany Akcjonariuszom BEST 37.213 66.357 8.902 15.713
Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych - podstawowa 5.200 5.200 5.200 5.200
Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych rozwodniona 5.211 5.211 5.211 5.211
Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 7,07 12,54 1,69 2,97
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 7,05 12,51 1,69 2,96
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.185 5.569 523 1.319
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6.760) (1.807) (1.617) (428)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43.327 (4.952) 10.365 (1.173)
Przepływy pieniężne netto, razem 38.752 (1.190) 9.271 (282)
Stan na dzień: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 344.543 272.544 82.515 65.718
Zobowiązania 156.724 121.903 37.534 29.394
Kapitał własny 187.819 150.641 44.981 36.324
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 187.740 150.527 44.962 36.296
Kapitał akcyjny 23.512 23.512 5.631 5.669
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 37.857 33.618 9.056 7.961
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8.276 1.894 1.980 448
Zysk (strata) netto 6.699 1.563 1.603 370
Pełny dochód 15.714 11.048 3.759 2.616
Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych - podstawowa 5.200 5.200 5.200 5.200
Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych rozwodniona 5.211 5.211 5.211 5.211
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 1,29 0,30 0,31 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 1,29 0,30 0,31 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18.407 11.013 4.403 2.608
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25.552) (1.851) (6.112) (438)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43.752 (4.703) 10.466 (1.114)
Przepływy pieniężne netto, razem 36.607 4.459 8.757 1.056
Stan na dzień: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 259.149 192.675 62.064 46.459
Zobowiązania 155.322 104.562 37.198 25.213
Kapitał własny 103.827 88.113 24.866 21.246
Kapitał akcyjny 23.512 23.512 5.631 5.669
Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi a) kursy średnie Euro wg NBP w 2014 roku  kurs na dzień 30.09.2014 roku 4,1755 PLN/EUR  średni kurs za III kwartały 2014 roku 4,1803 PLN/EUR b) kursy średnie Euro wg NBP w 2013 roku  kurs na dzień 31.12.2013 roku 4,1472 PLN/EUR  średni kurs za III kwartały 2013 roku 4,2231 PLN/EUR Kursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:  pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,  pozycje sprawozdania z pełnego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSFGBESTIIIQ_2014.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)
d3gh0lb

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2014-11-13 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb