Trwa ładowanie...
d37kb6d

BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d37kb6d
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 711 12 340 2 100 2 946
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -7 352 -10 565 -1 772 -2 522
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262 286 63 68
Zysk (strata) brutto 290 272 70 65
Zysk (strata) netto 256 108 62 26
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 241 147 58 35
Całkowity dochód (strata) netto 256 108 62 26
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 241 147 58 35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 963 -2 655 2 160 -634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 4 -9 1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -10 - -2
Przepływy pieniężne netto, razem 8 922 -2 661 2 150 -635
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,02 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,02 0,01 0,01
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa, razem 77 994 85 312 19 074 20 015
Zobowiązania długoterminowe 10 424 10 759 2 549 2 524
Zobowiązania krótkoterminowe 11 990 19 279 2 932 4 523
Kapitał własny, w tym : 55 580 55 274 13 593 12 968
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 506 55 221 13 574 12 956
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 74 53 18 12
Kapitał akcyjny 627 627 153 147
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,96 8,92 2,19 2,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,96 8,92 2,19 2,09
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 673 11 333 2 090 2 705
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -7 285 -9 608 -1 756 -2 293
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 166 460 40 110
Zysk (strata) brutto 159 448 38 107
Zysk (strata) netto 125 284 30 68
Całkowity dochód (strata) netto 125 284 30 68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 012 -2 486 2 172 -593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 -164 -10 -39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 - - -
Przepływy pieniężne netto, razem 8 969 -2 650 2 162 -633
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 0,05 0,00 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 0,05 0,00 0,01
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa, razem 75 742 83 225 18 523 19 526
Zobowiązania długoterminowe 9 904 10 240 2 422 2 402
Zobowiązania krótkoterminowe 10 539 17 811 2 577 4 179
Kapitał własny 55 299 55 174 13 524 12 945
Kapitał akcyjny 627 627 153 147
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,92 8,90 2,18 2,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,92 8,90 2,18 2,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BiprometQSrI_2015.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r.zakończony 31 marca 2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37kb6d

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Zbigniew Przebindowski Prezes Zarządu
2015-05-08 Maria Sowiak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37kb6d

Podziel się opinią

Share
d37kb6d
d37kb6d