Trwa ładowanie...
dadxped
dadxped
espi

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - informacja o pełnomocnitwie (10/2014)

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - informacja o pełnomocnitwie (10/2014)
Share
dadxped

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | informacja o pełnomocnitwie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Pearl Capital S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 3 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?) od Pana Szczepana Buryło (?Pełnomocnik?), który poinformował, że w dniu 17 marca 2014 roku otrzymał od spółki pod firmą THREEMS CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace (Cypr), wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypru pod nr HE 244692 (?Mocodawca?, ?Akcjonariusz?), akcjonariusza Spółki posiadającego na dzień 17 marca 2014 r. 20.733.045 akcji Spółki, stanowiących 51,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 51,39 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pełnomocnictwo uprawniającego do wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki ze wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę. W wyniku dokonanych
przez Mocodawcę pięciu transakcji nabycia akcji Spółki w dnia 17 i 18 marca 2014 r., Pełnomocnik uprawniony był do oddania głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki z 21.140.047 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących ok. 52,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 52,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik nie wyklucza zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie. Pełnomocnik nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie istnieją podmioty zależne od Pełnomocnika, które posiadałyby akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 50 lok 515
(ulica) (numer)
(22) 22 205 02 28 (22) 619 98 77
(telefon) (fax)
www.blackpearlcapital.pl
(e-mail) (www)
701-021-10-09 142121110
(NIP) (REGON)
dadxped

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Andrzej Pezda Prezes Zarządu
2014-07-03 Jacek Woźniakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dadxped

Podziel się opinią

Share
dadxped
dadxped