Trwa ładowanie...
dgzpolo

Bloober Team Spółka Akcyjna - Podsumowanie subskrypcji Akcji serii D (19/2015) - EBI

Bloober Team Spółka Akcyjna - Podsumowanie subskrypcji Akcji serii D (19/2015)

Share
dgzpolo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie subskrypcji Akcji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?), informuje, iż zakończył subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane o kwotę nie mniejszą niż 14 000,00 (słownie: czternaście tysięcy) złotych oraz nie większą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Na mocy Uchwały, Zarząd Spółki został upoważniony do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony. W dniu 18 lutego 2015 r na podstawie upoważnienia wynikającego z § 1 ust. 7
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 roku, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/02/2015 w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Ostateczna Cenę Emisyjną akcji serii D została określona na kwotę 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) za każdą akcję. Ponadto Zarząd Bloober Team S.A. określił ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony na 43.651 (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) zł oraz ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji serii D na 436 510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) sztuk, oferowanych w następujących transzach: 1) w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) ? oferuje się 392.800 Akcji serii D, 2) w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) ? oferuje się 43.710 Akcji serii D Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje wymagane przez Załącznik nr 3 do
Regulaminu ASO: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji ? 19.02.2015 ? 24.02.2015 2. data przydziału instrumentów finansowych ? 25.02.2015 3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją ? 436.510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) 4. stopa redukcji ? 72,53% 5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 436.510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) 6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote zero groszy) za akcję 7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją ? 192 8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 192 9. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub
sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) ? Emitent nie zawierał umów o subemisję 10. określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: a. przygotowanie i przeprowadzenia oferty ? 523.801,20 zł, b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich ? 0,00 zł, c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 100.000,00 zł, d. promocja oferty ? 0,00 zł. 11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym ? zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1-10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Babieno Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

Podziel się opinią

Share
dgzpolo
dgzpolo