Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

BNP PARIBAS PL - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. ? uzu ...

BNP PARIBAS PL - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r. (35/2014)
Share
d2g218l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. (?Bank?) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r., dotyczącego podsumowania oferty publicznej 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 45,46 zł każda (?Akcje Serii O?), niniejszym informuje, że łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą i emisją akcji serii O oraz wprowadzeniem praw do Akcji Serii O (?PDA?) oraz akcji serii L, M, N i O Banku do obrotu giełdowego wyniosły 13 235 409 zł i objęły koszty (brutto z VAT): a) przygotowania i przeprowadzenia ofert ? 1 572 062 zł, b) wynagrodzenia subemitentów: i) Citigroup Global Markets Limited ? 5 812 307 zł; ii) BNP PARIBAS ? 0 zł; c) sporządzenia prospektów emisyjnych, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 5 106 717 zł; d) opłaty związane z wprowadzeniem PDA oraz akcji serii L, M, N i O do obrotu giełdowego ? 212 807 zł; e) promocji ofert ? 531 516 zł. W księgach rachunkowych Banku koszty ofert i emisji akcji serii O zostały rozliczone i
zaksięgowane w następujący sposób: a) koszty bezpośrednie wyniosły 12 491,1 tys. zł; b) koszty pośrednie wyniosły 744, 3 tys. zł. W księgach rachunkowych Banku koszty związane z emisją zostaną rozpoznane zgodnie z MSR 32.37, tj. koszty bezpośrednie obciążą kapitały Banku, koszty pośrednie obciążą koszty rodzajowe. Sposób ujęcia kosztów wskazanych powyżej w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsamy z ich ujęciem w księgach rachunkowych Banku. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Bank, przypadający na jedną Akcję Serii O, wyniósł 2,63 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 35/2014 Summary of the public offering of the series O shares of BNP Paribas Bank Polska S.A. – the supplement to current report no. 19/2014 dated 19 May 2014 The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”), in order to supplement the current report no. 19/2014 dated 19 May 2014, regarding the summary of the public offering of 5,026,539 series O ordinary bearer shares of the Bank with a nominal value of PLN 45.46 each (the “Series O Shares”), hereby informs that the aggregated costs incurred by the Bank in connection with the offering and issuance of the series O shares as well as introduction of the rights to series O shares (the “Rights to Shares”) and series L, M, N and O shares of the Bank to trading amounted to PLN 13,235,409 and included costs (gross, VAT included), of: a) preparing and conducting of the offerings: PLN 1,572,062; b) underwriters’ fees: i) Citigroup Global Markets Limited – PLN 5,812,307; ii) BNP Paribas – PLN 0; c) preparing the prospectuses,
taking into consideration the cost of advisory services – PLN 5,106,717; d) fees related to introduction of the Rights to Shares and series L, M, N and O shares to trading – PLN 212,807; e) promoting the offerings – PLN 531,516. The costs of the offering and issuance of the series O shares have been settled and booked in the Bank’s accounts in the following manner: a) direct costs totalled PLN 12,491.1 thousand; b) indirect costs totalled PLN 744.3 thousand. In the Bank’s accounts, the costs related to issuance of shares are recognized according to MSR 32.37, i.e. direct costs will be booked into the Bank’s equity, and indirect costs will be booked into generic costs. The above costs are recognised in the Bank’s financial statements in the same manner as in the Bank’s accounts. The average cost of the subscription incurred by the Bank, for one Series O Share, amounted to PLN 2.63. Legal basis: § 33 Para. 1 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding the current and periodic
information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 133) | | |
| | | | |

d2g218l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l