Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (28/2013)

BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (28/2013)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 września 2013 roku Rada Nadzorcza Banku, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie §15, ust. 3 pkt 8) Statutu Banku, na wniosek Zarządu Banku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, nr ewidencyjny KIBR 186) ("Mazars Audyt") jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz grupy kapitałowej Banku za trzeci kwartał 2013 roku. Mazars Audyt przeprowadzała badania rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz grupy kapitałowej Banku za lata 2009-2012, przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych Banku oraz grupy kapitałowej Banku w latach 2010?2013 i przegląd kwartalnych sprawozdań finansowych Banku oraz grupy kapitałowej Banku za pierwszy kwartał 2013 roku oraz będzie przeprowadzać badanie sprawozdań finansowych Banku oraz grupy kapitałowej Banku za 2013 rok. Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 19) i §25 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 28/2013Election of an entity authorised to review financial statementsThe Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (the ”Bank”) hereby informs that on 12 September 2013 the Bank’s Supervisory Board, in compliance with the applicable regulations and standards, acting pursuant to Article 15, item 3, section 8) of the Bank’s Statute, upon the motion of the Board of Executives of the Bank elected Mazars Audyt Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (address: ul. Piękna 18, 00-549 Warsaw; the National Chamber of Statutory Auditors register no. 186) (“Mazars Audyt”) as an entity authorised to review the financial statements of the Bank and the group of the Bank for the third quarter of 2013. Mazars Audyt audited the annual financial statements of the Bank and the group of the Bank for the years 2009-2012, reviewed the semi-annual financial statements of the Bank and the group of the Bank in the years 2010-2013 and reviewed the quarterly financial statements of the Bank and
the group of the Bank for the first quarter of 2013 and will carry out an audit of the financial statements of the Bank and the group of the Bank for 2013. Legal basis: Article 5, item 1, section 19) and Article 25 of the Minister of Finance Ordinance dated February 19, 2009 regarding the current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259) | | |
| | | | |

d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9