Trwa ładowanie...
d1khzyy
espi

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (2...

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (20/2012)
Share
d1khzyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku Bank, wspólnie z innymi bankami działającymi w ramach konsorcjum, zawarł umowy gwarancyjną oraz agencyjną i depozytową z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem. Na mocy tych umów, Bank wspólnie z pozostałymi uczestnikami konsorcjum będzie pełnił funkcję Sub-Agenta ds. Płatności i Sub-Depozytariusza oraz będzie współgwarantował objęcie obligacji wyemitowanych przez klienta do maksymalnej kwoty 1.025 milionów złotych, przy czym zobowiązania gwarancyjne Banku dotyczące nabycia obligacji mogą stanowić łącznie maksymalnie 200 milionów złotych. Program emisji obligacji jest pięcioletni i skończy się najpóźniej w dniu 31 października 2017. Obligacje nie będą oferowane w ramach oferty publicznej ani wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu. Warunki gwarantowania emisji na podstawie tych umów nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość przedmiotu umowy dla
Banku przekracza 10% kapitałów własnych. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3), §9 oraz §78 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 20/2012date: 29 August 2012 Conclusion of a significant agreement with a Customer not affiliated with the Bank The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: “the Bank”) informs you that on 29 August 2012, the Bank, jointly with other banks within a syndicate, concluded an underwriting agreement as well as agency and depository agreements with a customer not affiliated with the Bank. Under the agreements, the Bank and the other syndicate members, will act as a payment sub-agent and a sub-depository and will co-underwrite the acquisition of bonds issued by the customer up to the amount of PLN 1,025 million. The Bank has committed itself to underwrite the bonds’ acquisition up to the total of PLN 200 million. The Bond Issue Program will last for 5 years, till 31 October 2017 at the latest. The bonds shall not be offered in a public offering or introduced into the organized system of trading. Terms and conditions of bond underwriting under the agreements correspond to
market conditions. The agreement meets the significant agreement criterion because its value for the Bank exceeds 10% of the Bank’s equity.Legal grounds: Article 5, item 1, section 3, Article 9 and Article 78, item 3 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

d1khzyy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy