Trwa ładowanie...
d360hhq
espi

BORUTA-ZACHEM - Zawarcie umowy inwestycyjnej (18/2014) - EBI

BORUTA-ZACHEM - Zawarcie umowy inwestycyjnej (18/2014)
Share
d360hhq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Boruta-Zachem SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. została podpisana trójstronna umowa inwestycyjna (?Umowa?) między Spółką, Midorana Investments Ltd (?Akcjonariusz?) a mniejszościowym inwestorem finansowym, funduszem reprezentowanym przez Altus TFI S.A.( ?Inwestor?). Umowa reguluje prawa i obowiązki Spółki, Akcjonariusza oraz Inwestora w związku z nabyciem przez Inwestora 7.000.000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących. Istotne warunki Umowy inwestycyjnej: - co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Spółki będzie powoływany, odwoływany i zawieszany w czynnościach wyłącznie przez Inwestora, - osoba wskazana przez Inwestora będzie pełniła Funkcję Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - ani Akcjonariusz, ani Inwestor nie będzie głosował przeciwko, nie zgłosi sprzeciwu a żadna ze stron nie zaskarży, jakiejkolwiek uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zgodnie z postanowieniami
Umowy lub w celu wykonania jej postanowień, nie spowoduje zaskarżenia takich uchwał przez inne osoby trzecie, ani nie będzie ich do tego nakłaniać. Strony uzgodniły, iż podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 2 grudnia 2014 r., Akcjonariusz i Inwestor jednomyślnie podejmą uchwały dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, co najmniej 1 (jednej) osoby wskazanej przez Inwestora. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia zapotrzebowania Spółki na nowe finansowania w okresie do dnia 31.12.2015 r., Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia kolejnej transzy nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, przy czym łączne zaangażowanie Inwestora w Spółkę nie przekroczy 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych i zero groszy). Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków, dla tego rodzaju umów. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d360hhq

Podziel się opinią

Share
d360hhq
d360hhq