Trwa ładowanie...
d1o9rl2

BORYSZEW - Raport roczny R 2014

BORYSZEW - Raport roczny R 2014

Share
d1o9rl2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 048 652 945 728 250 317 224 585
Zysk na działalności operacyjnej 47 682 61 408 11 382 14 583
Zysk brutto przed opodatkowaniem 35 157 5 460 8 392 1 297
Zysk /strata netto 25 548 -1 200 6 098 -285
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 437 6 258 16 814 1 486
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -152 571 2 932 -36 419 696
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 219 3 724 18 432 884
Przepływy pieniężne netto, razem -4 915 12 914 -1 173 3 067
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 235 000 000 215 671 568 235 000 000 215 671 568
zysk/Rozwodniony zysk za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 -0,01 0,03 0,00
stan na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 1 428 177 1 184 229 335 072 285 549
Zobowiązania długoterminowe 144 011 105 345 33 787 25 401
Zobowiązania krótkoterminowe 685 300 611 337 160 782 147 410
Kapitał własny 598 866 467 547 140 503 112 738
Kapitał akcyjny 248 906 228 906 58 397 55 195
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 235 000 000 215 671 568 235 000 000 215 671 568
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,55 2,17 0,60 0,52
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu Boryszew S.A.
SF BRS_2014.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014.pdf Sprawozdanie z działalnosci Boryszew S.A. w 2014 roku
Opinia i raport Boryszew 2014.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 42/2015 z dnia 2015-03-24 o treści:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w raporcie rocznym Spółki za 2014 rok, opublikowanym 20 marca 2015 roku, w tabeli zawierającej wybrane dane finansowe wystąpiła oczywista pomyłka pisarska, polegająca na błędnym przeliczeniu danych finansowych z PLN na EUR. Opisana wyżej korekta danych nie wpływa na wyniki finansowe Boryszew S.A., opublikowane przez Spółkę w raporcie rocznym za 2014 rok.
Plik Opis
Korekta wybranych danych finansowych BRS_2014.pdf Korekta wybranych danych finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1o9rl2

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 658 65 68 | | +48 22 659 75 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z o.o. S.k. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2015-03-20 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Pyszkowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Elżbieta Słaboń Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2