Trwa ładowanie...
d3eiepu

BORYSZEW - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

BORYSZEW - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Share
d3eiepu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 3 056 444 2 533 930 739 325 606 435
Zysk na działalności operacyjnej 69 210 79 122 16 741 18 936
Zysk netto z działalności kontynuowanej 53 484 51 038 12 937 12 215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 243 106 559 9 976 25 502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 186 -113 507 -23 750 -27 165
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 676 -17 432 7 662 -4 172
Liczba akcji uprawnionych do dywidwndy 226 305 000 210 646 149 226 305 000 210 646 149
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,15 0,17 0,04 0,04
stan na: 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 3 594 501 3 338 978 856 976 783 375
Zobowiazania związane z działalnościa kontynuowaną 2 138 047 1 881 675 509 738 441 469
Dług odsetkowy netto 966 809 859 997 230 500 201 768
Dług odsetkowy netto/ EBITDA 3,0 3,5 3,0 3,5
Kapitał własny 1 432 979 1 434 249 341 641 336 496
Liczba akcji zwykłych 226 305 000 229 000 000 226 305 000 229 000 000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR\MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR\MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-08-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 658 65 68 | | +48 22 659 75 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d3eiepu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKB raport 30062015.pdf Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr_2015 Sprawozdanie Zarząd.pdf Półroczne sprawozdanie z działanlości Grupy Kapitałowe Boryszew
Raport z przegladu Boryszew 30 06 2015.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Raport z przegladu GK Boryszew 30 06 2015.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-31 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu