Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

BORYSZEW - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

BORYSZEW - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d27t0al
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 5 058 120 4 836 269 1 169 539 1 046 381
Zysk na działalności operacyjnej 210 355 88 294 32 177 64 140
Zysk brutto przed opodatkowaniem 151 701 40 108 23 739 57 971
Zysk netto z działalności kontynuowanej 146 613 34 253 20 093 52 663
Zysk netto 155 950 54 952 14 619 51 052
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 109 911 10 130 9 411 38 517
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 174 552 180 948 36 077 28 102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -297 412 -135 364 -25 236 -52 643
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 111 172 -30 153 -12 886 25 563
Przepływy pieniężne netto, razem -11 689 15 431 -2 045 1 021
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 229 000 000 203 671 570 229 000 000 203 671 570
Zysk/zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,51 0,03 0,12 0,01
stan na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 3 350 187 2 921 196 672 440 616 252
Zobowiązania długoterminowe 423 188 306 948 67 171 72 177
Zobowiązania krótkoterminowe 1 458 487 1 340 821 316 275 277 114
Kapitał własny 1 434 249 1 209 459 288 994 266 960
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 851 434 628 029 158 414 151 785
Kapitał akcyjny 248 906 228 906 57 435 53 162
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 229 000 000 203 671 570 229 000 000 203 671 570
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,72 3,08 0,69 0,75
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu Boryszew S.A.
SF GKB_2014.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Sprawozdanie z dzialalności Grupy w 2014 roku.pdf Sprawozdanie z działalnosci Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku
Opinia i raport GK Boryszew 2014.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2015-03-20 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Pyszkowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Elżbieta Słaboń Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al