Trwa ładowanie...
du2t1es
espi

BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.13 (2/2013)

BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.13 (2/2013)

Share
du2t1es

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.13 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje że, w dniu 14 stycznia 2013 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii KT.1.13 w wysokości 40 000 000 (czterdziestu milionów) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 182/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. z uzupełnieniem dokonanym Uchwałą Zarządu Banku nr 257/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., przeprowadzona w ramach Sub-Programu obligacji krótkoterminowych i uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr
166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych. Emisja obligacji serii KT.1.13 zorganizowana została przy udziale BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie. 1.Cel emisji obligacji serii KT.1.13 Cel nie został określony. 2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii KT.1.13 Emisja KT.1.13 jest niepubliczna, rejestrowana poza KDPW. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 14 stycznia 2013 r. Obligacje są nieoprocentowanymi papierami wartościowymi na okaziciela (zerokuponowe), nie mającymi formy dokumentu, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności. 3. Wielkość emisji serii KT.1.13 Emisja obejmuje 40 000 sztuk obligacji serii KT.1.13 o łącznej wartości 40.000.000,00 złotych. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii KT.1.13 Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 978,58 złotych. 5. Warunki wykupu: Dniem wykupu obligacji jest 15 lipca 2013 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty
pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji. Warunki wcześniejszego wykupu: Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli nastąpi: - obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny" oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody?s Investor Services), BBB- (Standard & Poor?s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited); ?- rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 31 grudnia 2012 r., łączna wartość
zaciągniętych zobowiązań BOŚ S.A., 15 368 mln. PLN (słownie: piętnaście miliardów trzysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji; b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2t1es

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2t1es

Podziel się opinią

Share
du2t1es
du2t1es