Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

Bowim - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie sk...

Bowim - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28.01.2013r. nr PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 825/13) (70/2013)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28.01.2013r. nr PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 825/13) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24.10.2013r. powziął informację otrzymaną od jego pełnomocnika o rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28.01.2013r. nr PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z dnia 21.10.2013r. nr UKS2491/W4P/42/3/10/187/025 o których emitent informował raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 01.02.2013r. i wydaniu wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję w całości orzekającego zarazem, iż ww. decyzja nie podlega wykonaniu. Utrzymana w dniu 28.01.2013r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w mocy decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, nakładała na Emitenta obowiązek zapłaty kwoty 2.608.810zł. z odsetkami podatkowymi, z tytułu łącznej różnicy pomiędzy kwotą podatku VAT zadeklarowaną przez Emitenta za miesiące od października 2007r. do kwietnia 2008r., a kwotą zobowiązania
podatkowego za ww. miesiące określoną w decyzji. Różnica wynikała z podważanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach prawa Emitenta do zastosowania stawki 0% w zakresie podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Kwota ta została przez Emitenta w całości zapłacona . W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Emitent zarzucił organom skarbowym naruszenie art.122 w zw. z art. 187§1 oraz w zw. 191 Ordynacji podatkowej, art. 210§4 Ordynacji podatkowej, art. 41 ust 3 w zw. z art. 42 ust. 1 oraz w zw. z art. 13 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 138 Dyrektywy 2006/112/WE. W szczególności podniesiono, iż bezzasadnie uznano, iż wszystkie towary objęte kwestionowanymi transakcjami nie opuściły granic Polski, a także wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu uznano, iż Emitent nie dołożył należytej staranności w zakresie sprawdzenia kontrahentów i okoliczności zawarcia i wykonania przedmiotowych transakcji. Emitent wykazywał, iż przy
zawieraniu wykonywaniu tych transakcji dopełnił obowiązku należytej staranności, a zatem informacje jakimi dysponował i mógł dysponować w czasie ich zawierania i wykonywania nie rodziły po stronie Emitenta obowiązku zaniechania korzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT z tytułu dostaw dla wskazanych w decyzji kontrahentów. W ustnych motywach orzeczenia Sąd wskazał, iż zarzuty naruszenia prawa sformułowane przez Emitenta były uzasadnione, a zatem że bez wykazania wystarczających przesłanek Emitentowi przypisano brak należytej staranności skutkujący brakiem prawa do zastosowania stawki VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, oraz nie uzasadniono podstaw dla jakich zakwestionowano wszystkie badane transakcje pozbawiając tym samym pochopnie Emitenta prawa do zastosowania stawki preferencyjnej podatku VAT, pomimo że z materiału dowodowego wynikało, iż w przypadku części transakcji towary opuściły granice Polski. Emitent oczekuje na uzasadnienie wyroku. Wyrok nie jest prawomocny. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2013-10-24 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov