Trwa ładowanie...
d923wwi
espi

Bowim - Porozumienie rozwiązujące umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ...

Bowim - Porozumienie rozwiązujące umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ?Bowim? (50/2014)
Share
d923wwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie rozwiązujące umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ?Bowim? | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Bowim? S.A. (dalej: ?Emitent" lub ?Bowim") informuje, iż w dniu 03 listopada 2014 roku powziął informację o rozwiązaniu z dniem 28 października 2014 roku za porozumieniem stron, umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i ksiąg handlowych Spółki ?Bowim? S.A. oraz Grupy Kapitałowej ?Bowim? S.A. za 2014 rok., zawartej w dniu 29 lipca 2013 roku z firmą 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4. Strony porozumienia zgodnie oświadczyły, iż zaszły okoliczności, które stanowią uzasadnioną podstawę rozwiązania Umowy, przy jednoczesnym obopólnym stwierdzeniu, że przyczyną rozwiązania Umowy nie są różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii albo wydania opinii negatywnych o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Organem akceptującym wniosek Zarządu Spółki o zmianę podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest Rada Nadzorcza Spółki. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta. Pismo biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek Emitenta i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w raporcie bieżącym, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
d923wwi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d923wwi

Podziel się opinią

Share
d923wwi
d923wwi