Trwa ładowanie...
d4fkh4t

BRASTER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2014 roku (40/2014) /EBI

BRASTER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku (40/2014) /EBI

Share
d4fkh4t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2014 roku, które rozpocznie się o godz. 12:30 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, w sali notowań Catalyst. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad; 3) formularz pełnomocnictwa; 4) instrukcja do głosowania. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 11 porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień następująco: \"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.229,10 zł (trzysta tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 10/100) i dzieli się na: -
1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"A\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii \"B\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"C\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii \"E\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.\" § 23 ust. 3 pkt (vi) lit b \"b) innym
akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, \" § 36 ust. 1 pkt (x) \"(x.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 3- 7, \" oraz treść proponowanych zmian: \"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 300.230,10 zł (trzysta tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 560.229,10 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na: - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"A\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii \"B\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"C\" o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii \"E\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii \"F\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.\" § 23 ust. 3 pkt (vi) lit b \"innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, z wyłączeniem zawierania umów objęcia akcji Spółki,\" § 36 ust. 1 pkt (x)
\"powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,\" Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | BRASTERSAZWZ20140623INSTRUKCJADOGLOSOWANIA-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | BRASTERSAZWZ20140623OGLOSZENIEOZWOLANIU-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | BRASTERSAZWZ20140623PROJEKTY_UCHWAL-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | BRASTER_SAZWZ20140623WZORPELNOMOCNICTWA-2.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

Podziel się opinią

Share
d4fkh4t
d4fkh4t