Trwa ładowanie...
d37dbtp
espi

BRE - Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji ...

BRE - Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji Euroobligacji oraz rating dla tej transzy (95/2013)
Share
d37dbtp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji Euroobligacji oraz rating dla tej transzy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Umowy Programu Emisji Euroobligacji, podaje do wiadomości, iż w dniu 25 września 2013 r. spółka BRE Finance France S.A., podmiot zależny od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki) dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji. Wyemitowane zostały euroobligacje o wartości nominalnej 200.000.000,00 CHF (czyli 685.500.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.) o terminie wykupu w 2018 r. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,5%. W dniu 26 września b.r. wyemitowanej transzy euroobligacji został przyznany rating przez agencję Fitch Ratings na poziomie "A" i przez agencję Standard & Poor?s Rating Services na poziomie "BBB+". Są to oceny zgodne z ratingiem całego Programu Emisji Euroobligacji. Wyemitowana transza euroobligacji została dopuszczona do notowań na giełdzie w Zurychu. Bank zawarł z BRE Finance France SA w dniu 25 września 2013 r. umowę kaucji na kwotę
198.967.000,00 CHF (czyli 681.959.392,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z ww. emisji euroobligacji i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. O udzieleniu gwarancji Bank informował w rapocie 26/2012 z 13 kwietnia 2012 r. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2018 r. Składająca kaucję spółka BRE Finance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 1.033.000,00 CHF (czyli 3.540.607,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Hans-Dieter Kemler Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp