Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

BS SANOK - sprostowanie oczywistych omyłek zawartych w warunkach emisji obligacji niezabezpieczon ... - EBI

BS SANOK - sprostowanie oczywistych omyłek zawartych w warunkach emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii PBS0325 (10/2015)
Share
dpg1tr4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | sprostowanie oczywistych omyłek zawartych w warunkach emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii PBS0325 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, zwanego dalej jako "Bank", informujemy, że Zarząd Banku na mocy uchwały nr 83/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, dokonał sprostowania oczywistych omyłek zawartych w załączonych do Propozycji nabycia Obligacji Serii PBS0325 Warunkach Emisji Obligacji Serii PBS0325, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Banku nr 56/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, polegających na tym, że w dokumencie "Warunki emisji obligacji na okaziciela Serii PBS0325 emitowanych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy? zwanych dalej Warunkami Emisji, stanowiącymi załącznik nr 1 do Propozycji nabycia tych obligacji, wystąpiły omyłki polegające na: 1) kolizji pomiędzy prawidłowo zdefiniowanym Dniem Płatności Odsetek, określonym w Warunkach Emisji, w pkt. 1 Definicje, w następujący sposób: ?1.7 Dzień Płatności Odsetek oznacza ostatni dzień danego Okresu odsetkowego albo dzień wykonania prawa wcześniejszego wykupu zgodnie z pkt.17.3 i 17.4?, a tabelą zamieszczoną w
Warunkach Emisji w pkt. 19 Okres Odsetkowy, gdzie jako dzień płatności odsetek wskazano w III okresie odsetkowym dzień 2 października 2016 roku, zamiast jak powinno być prawidłowo w świetle wyżej opisanej definicji, dzień 30 września 2016 roku, 2) kolizji pomiędzy prawidłowo zdefiniowanym "Dniem Ustalenia Praw" określonym w Warunkach Emisji, w punkcie 1. Definicje, w następujący sposób: ?1.9. Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń przewidzianych w pkt. 16.2 przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek albo Datą Wykupu?, a tabelą zamieszczoną w Warunkach Emisji w pkt. 19 Okres Odsetkowy, gdzie jako dzień ustalenia praw do odsetek wskazano: a) w VIII okresie odsetkowym dzień 22 lutego 2019 roku, zamiast jak powinno być prawidłowo w świetle wyżej opisanej definicji, dzień 22 marca 2019 roku, b) w XII okresie odsetkowym dzień 23 marca 2020 roku, zamiast jak powinno być prawidłowo w świetle wyżej opisanej definicji, dzień 23 marca 2021 roku, c) w
XIV okresie odsetkowym dzień 23 lutego 2022 roku, zamiast jak powinno być prawidłowo w świetle wyżej opisanej definicji, dzień 23 marca 2022 roku. Sprostowanie omyłek nastąpiło poprzez zmianę Tabeli zawartej w Warunkach Emisji, w pkt. 19 Okres odsetkowy, w ten sposób, że: 1) w III okresie odsetkowym wpisano jako dzień płatności odsetek, dzień 30 września 2016 roku, 2) w VIII okresie odsetkowym wpisano jako dzień ustalenia praw do odsetek, dzień 22 marca 2019 roku, 3) w XII okresie odsetkowym wpisano jako dzień ustalenia praw do odsetek, dzień 23 marca 2021 roku, 4) w XIV okresie odsetkowym wpisano jako dzień ustalenia praw do odsetek, dzień 23 marca 2022 roku. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Lesław Wojtas Prezes Zarządu
Wojciech Błaż Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4