Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
Share
d1mrepq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody netto ze sprzedaży 100 130 83 416 25 005 19218
Zysk (strata) ze sprzedaży 14 907 9 967 3 723 2296
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 964 12 529 4 736 2 886
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 506 12 959 4 372 2 986
Zysk (strata) netto 14 659 10 557 3 661 2 432
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom BSC 14 659 10 557 3 661 2 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 783 15 037 3 941 3 464
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 140 -19 360 -4 031 -4 460
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 990 6 849 10 236 1 578
Przepływy pieniężne netto?razem 40 633 2 526 10 147 582
Aktywa/Pasywa razem 177 506 116 035 44 821 28 245
Aktywa trwałe 75 762 63 064 19 130 15 351
Aktywa obrotowe 101 744 52 970 25 691 12 894
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom BSC 133 544 74 042 33 721 18 023
Zobowiązania razem 43 962 41 993 11 101 10 222
Zobowiązania długoterminowe 25 871 28 564 6 533 6 953
Zobowiązania krótkoterminowe 18 091 13 429 4 568 3 269
Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 6 808 9 808 6 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,49 1,55 0,38 0,36
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,62 10,88 3,44 2,65
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
List Prezesa Zarządu BSC Drukarnia Opakowań 2010_skonsolidowane.pdf List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej BSC Drukarnia Opakowań S.A.
Oświadczeniewybóraudytora2010skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Oświadczeniezgodnośćdanych2010skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S. A. opinia i raport BSF 2010.pdf Raport i opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego - skonsolidowanego
Raport roczny BSC Drukarnia Opakowań_skonsolidowany.pdf Raport finansowy roczny za 2010 rok - skonsolidowany
Sprawozdanie Zarządu BSC Drukarnia Opakowań2010skonsolidowane.pdf Sprawozdanie zarządu za 2010 rok - skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2011-04-20
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48 61 867 60 61 +48 61 861 60 66
(telefon) (fax)
relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)
4Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1mrepq

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2011-04-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2011-04-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Maria Świątkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq