Trwa ładowanie...
d2yaxvf
d2yaxvf
espi

BUDIMEX - Budowa obwodnicy Jarocina ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (82/2014)

BUDIMEX - Budowa obwodnicy Jarocina ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (82/2014)
Share
d2yaxvf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Budowa obwodnicy Jarocina ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | rb bx/82/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08 października 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. ?Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11?. Wartość oferty: 238 533 199,80 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Okresy gwarancji: 10 lat. Warunki finansowe: Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości oferty brutto Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od kontraktu z przyczyn zależnych wyłącznie od zamawiającego w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę kontraktu. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yaxvf

Podziel się opinią

Share
d2yaxvf
d2yaxvf