Trwa ładowanie...
dn4so4w

BUDOPOL - Zmiana umowy o ustanowienie depozytu notarialnego (14/2015)

BUDOPOL - Zmiana umowy o ustanowienie depozytu notarialnego (14/2015)

Share
dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy o ustanowienie depozytu notarialnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej (?Emitent") informuje, iż dnia 14 kwietnia 2015r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, REGON: 472910966; NIP: 7282410591; kapitał zakładowy: 154.687.000,00 PLN), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039596, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, umowę zmieniająca umowę o ustanowienie depozytu notarialnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w celu zabezpieczenia przyszłej pomocy w ramach finansowania układu Emitenta poprzez zagwarantowanie
spłaty części wierzytelności jednego z publicznoprawnych wierzycieli Emitenta, tj. Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu z wierzycielami Upadłego. Na mocy zmienionej umowy depozytu notarialnego CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zobowiązała się złożyć przed notariuszem oświadczenie, iż część złożonego dnia 10 kwietnia 2015 r. depozytu, tj. kwotę wynoszącą 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) poleci wypłacić notariuszowi na żądanie Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu na rachunek bankowy określony przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu w żądaniu w przypadku, gdy uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Upadłego w sprawie o sygnaturze VIII GUp 66/13, prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 kwietnia CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi na mocy powyżej wskazanej umowy spółka pod firmą CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dokonała zmiany postanowień zawartych w protokole złożenia do depozytu w ten sposób, że kwota złożona do depozytu została zmniejszona do kwoty 150.000,00 PLN (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych zero groszy), a ponadto poleciła notariuszowi kwotę 150.000,00 PLN z depozytu ustanowionego dnia 10 kwietnia 2015 r. przez ww. spółkę na warunkach określonych powyżej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDOPOL WROCŁAW S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDOPOL | | BUD | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-149 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | RACŁAWICKA | | 15-19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | WWW.BUDOPOL.WROC.PL | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-10-20-923 | | 930423002 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Ireneusz Radaczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w