Trwa ładowanie...
d3rz759

BUDOSTAL-5 S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 stycznia...

BUDOSTAL-5 S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 stycznia 2013 r. (9/2012)

Share
d3rz759

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDOSTAL-5 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 stycznia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BUDOSTAL-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130378 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2013 roku o godz. 15:00, w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Na Załęczu 1 Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 6. Zamknięcie obrad. Projektowane zmiany statutu: § 6 statutu w dotychczasowym brzmieniu: "§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na: g) 895.950 (osiemset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, h) 2.624.050 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, i) 521.400 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, j) 7.068.600 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, k) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, l) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda." otrzyma brzmienie: "§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy
dwieście 00/100) złotych i dzieli się na: a) 7.964.550 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; b) 9.096.450 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda." § 8 statutu w dotychczasowym brzmieniu: "§ 8 Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że: a) na każdą z 895.950 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 895.950, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, b) na każdą z 7.068.600 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 7.068.600, przypadają dwa glosy na Walnym Zgromadzeniu." otrzyma brzmienie: "§ 8 Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą z 7.964.550 akcji imiennych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu." Komentarz Zarządu: Na podstawie art. 91 ust. 9 Ustawy o Ofercie,
z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie opcji postępowania upadłościowego Spółki na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika nastąpi z mocy prawa zniesienie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, które są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu, w tym terminie nie nastąpi zmiana opcji postępowania upadłościowego na obejmującą możliwość zawarcia układu. Z chwilą zniesienia dematerializacji po stronie Spółki powstanie obowiązek wydania dokumentów akcji zwykłych na okaziciela serii C i D. Akcje zwykłe na okaziciela serii C i D pozostają w swobodnym obrocie na rynku NewConnect i są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. jednym kodem ISIN, dlatego niemożliwe jest ponowne rozróżnienie i podział tych akcji na serię C i D. W celu umożliwienia realizacji obowiązków Spółki wobec akcjonariuszy, po zniesieniu dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, Zarząd proponuje
dokonać ujednolicenia oznaczenia serii akcji zwykłych na okaziciela i dokonanie stosownej zmiany statutu. Zarząd proponuje, aby wszystkie akcje zwykłe na okaziciela, zarówno te wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect jak i te które nie były przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect ? oznaczyć jako serię B. Zarząd Spółki proponuje również ujednolicić oznaczenie serii akcji imiennych. Wszystkie akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w taki sam sposób. Wszystkie akcje imienne dają takie same uprawnienia korporacyjne ich posiadaczom. W ocenie Zarządu ujednolicenie oznaczenia serii akcji imiennych ma charakter techniczno ? porządkowy i nie prowadzi do zmiany lub uszczuplenia uprawnień akcjonariuszy uprawnionych z akcji uprzywilejowanych. Zarząd proponuje, aby wszystkie akcje imienne oznaczyć jako serię A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o WZA - 03.01.2013 r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwalNWZ.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Formularze.pdf | Formularze pełnomocnictw | | | | | | | | | |
| | Informacja o akcjach.pdf | Informacja o akcjach | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

| | | BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDOSTAL-5 S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-587 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Na Załęczu | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (12) 683 83 00 | | (12) 683 83 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@budostal5.pl | | www.budostal5.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 678-002-63-13 | | 350145055 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Marek Leśniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

Podziel się opinią

Share
d3rz759
d3rz759