Trwa ładowanie...
d1p34ex
espi

BUDVAR CENTRUM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

BUDVAR CENTRUM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012
Share
d1p34ex
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 049 71 889 16 443 17 364
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 136 1 607 -271 388
Zysk (strata) brutto -1 578 1 169 -376 282
Zysk (strata) netto -1 578 1 135 -376 274
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 485 -676 -830 -163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 961 -1 326 -943 -320
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 473 934 1 541 225
Przepływy pieniężne netto, razem -973 -1 068 -232 -257
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 193 54 874 14 234 12 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 422 9 525 3 528 2 157
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 312 7 787 3 256 1 763
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 771 45 349 10 707 10 267
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 896 9 896 2 421 2 240
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,16 0,11 -0,04 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,16 0,11 -0,04 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,42 4,58 1,08 1,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,42 4,58 1,08 1,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-02-27
BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUDVAR CENTRUM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
98-220 Zduńska Wola
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 36
(ulica) (numer)
0-43 824 31 32 0-43 824 31 33
(telefon) (fax)
m.sobczak@budvar.pl www.budvar.pl
(e-mail) (www)
829-16-35-137 730353650
(NIP) (REGON)
d1p34ex

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje QIV_2012.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Marek Trzciński Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 36 437 38 826 39 736 39 296
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 380 392 524 570
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 35 271 37 769 38 694 38 610
Należności długoterminowe 696 541 394 0
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 696 541 394
Inwestycje długoterminowe 81 115 115 115
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 81 115 115 115
w jednostkach powiązanych, w tym: 81 115 115 115
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 81 115 115 115
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 9 9 1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 9 9 1
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 21 756 24 867 15 138 17 684
Zapasy 11 102 12 347 4 827 5 738
Należności krótkoterminowe 8 401 10 661 10 026 10 929
Od jednostek powiązanych 75 0 0 0
Od pozostałych jednostek 8 326 10 661 10 026 10 929
Inwestycje krótkoterminowe 2 091 1 564 119 764
Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 091 1 564 119 764
w jednostkach powiązanych 968 0 0 0
w pozostałych jednostkach 31 0 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 092 1 564 119 764
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162 295 166 253
A k t y w a r a z e m 58 193 63 693 54 874 56 980
PASYWA
Kapitał własny 43 771 43 459 45 349 44 630
Kapitał zakładowy 9 896 9 895 9 896 9 896
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 35 453 35 453 34 318 34 318
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto -1 578 -1 889 1 135 416
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 422 20 234 9 525 12 350
Rezerwy na zobowiązania 2 2 2 8
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 2 2 8
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 13 312 18 981 7 787 10 460
Wobec jednostek powiązanych 3 39 26 0
Wobec pozostałych jednostek 13 287 18 924 7 736 10 425
Fundusze specjalne 22 18 25 35
Rozliczenia międzyokresowe 1 108 1 251 1 736 1 882
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 1 108 1 251 1 736 1 882
długoterminowe 461 586 1 062 1 369
krótkoterminowe 647 665 674 514
P a s y w a r a z e m 58 193 63 693 54 874 56 980
Wartość księgowa 43 771 43 456 45 349 44 630
Liczba akcji (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,42 4,39 4,58 4,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,42 4,39 4,58 4,51
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 201 69 049 20 425 71 889
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 919 68 232 20 371 71 130
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 282 726 54 759
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 718 56 868 15 912 58 142
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 564 56 506 15 812 57 228
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 154 362 100 914
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 483 12 181 4 513 13 747
Koszty sprzedaży 3 448 10 749 2 842 10 127
Koszty ogólnego zarządu 646 2 788 918 2 920
Zysk (strata) ze sprzedaży 389 -1 356 753 700
Pozostałe przychody operacyjne 266 1 106 225 1 336
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 70 79 24 24
Dotacje 143 623 167 645
Inne przychody operacyjne 53 404 34 667
Pozostałe koszty operacyjne 247 886 111 429
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 247 886 111 429
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 408 -1 136 867 1 607
Przychody finansowe 26 34 -318 40
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 26 34 2 31
od jednostek powiązanych 25 25 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 0 0 -320 9
Koszty finansowe 123 476 -175 478
Odsetki w tym: 32 275 8 47
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 91 201 -183 431
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 311 -1 578 724 1 169
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 311 -1 578 724 1 169
Podatek dochodowy 0 0 32 47
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 13
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 311 -1 578 692 1 135
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 311 -1 578 692 1 135
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 -0,16 0,07 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 -0,16 0,07 0,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 349 45 349 44 214 44 214
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 349 45 349 44 214 44 214
Kapitał zakładowy na początek okresu 9 896 9 896 9 896 9 896
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 896 9 896 9 896 9 896
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 35 453 34 318 34 318 34 114
Zmiany kapitału zapasowego 0 1 135 0 204
zwiększenia (z tytułu) 0 1 135 0 204
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 1 135 0 204
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 453 35 453 34 318 34 318
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 135 0 204
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 135 0 204
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 135 0 204
zwiększenia (z tytułu) 0 1 135 0 204
podziału zysku z lat ubiegłych 0 1 135 0 204
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 1 578 1 578 1 135 1 135
zysk netto 0 0 1 135 1 135
strata netto 1 578 1 578 0 0
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 771 43 771 45 349 45 349
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 771 43 771 45 349 45 349
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 311 -1 578 692 1 135
Korekty razem 66 -1 907 -1 671 -1 811
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 168 4 705 428 1 724
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 266 -18 16
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -70 -79 -24 -25
Zmiana stanu rezerw 0 0 0 -6
Zmiana stanu zapasów 1 244 -6 276 912 -332
Zmiana stanu należności 2 106 1 323 521 -3 873
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 407 -1 223 -3 429 1 289
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 -623 -61 -604
Inne korekty 35 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 377 -3 485 -979 -676
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 340 123 55 56
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 296 79 24 25
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 35 35 0 0
w jednostkach powiązanych 35 35 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych 35 35 0 0
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 9 9 31 31
Wydatki 1 473 4 084 467 1 382
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 474 3 085 467 1 382
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 968 968 0 0
w jednostkach powiązanych 968 968 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 31 31 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 133 -3 961 -412 -1 326
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 262 6 747 750 981
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 1 262 6 747 750 750
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 0 0 0 231
Wydatki 34 274 13 47
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 34 274 13 47
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 228 6 473 737 934
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 472 -973 -654 -1 068
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 472 -973 -654 -1 068
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 564 119 764 1 187
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 092 1 092 110 119
o ograniczonej możliwości dysponowania 1 4 5 5
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
d1p34ex

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa QIV_2012.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1p34ex

Podziel się opinią

Share
d1p34ex
d1p34ex