Trwa ładowanie...
d4d2te8
d4d2te8
espi

BUMECH S.A. - Pisemna opinia biegłego z badania planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostęp ...

BUMECH S.A. - Pisemna opinia biegłego z badania planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostępnienie do publicznej wiadomości opinii z badania planu połączenia (27/2014)
Share
d4d2te8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pisemna opinia biegłego z badania planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostępnienie do publicznej wiadomości opinii z badania planu połączenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: BUMECH, Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku otrzymał pisemną opinię biegłego z badania planu połączenia BUMECH ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG, Spółka Przejmowana) (dalej: Plan Połączenia) w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku ? Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. (dalej: KSH), która zostaje załączona do niniejszego raportu bieżącego (dalej: Opinia Biegłego). W Opinii Biegłego wskazano, że: 1) Plan Połączenia zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane art. 499 § 1 KSH, 2) zastosowane metody do określenia wymiany udziałów przez zarządy Spółek Przejmowanej i Przejmującej są zasadne, 3) parytet wymiany udziałów został we wszystkich istotnych sprawach poprawnie ustalony, 4) szczególnych trudności przy łączeniu spółek nie stwierdzono, 5) przedłożony do badania Plan Połączenia wraz z załącznikami został sporządzony prawidłowo i
rzetelnie. Treść Opinii Biegłego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia BUMECH z ZWG zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Uzgodnienie planu połączenia BUMECH z ZWG oraz udostępnienie tego planu do wiadomości publicznej i na stronie internetowej BUMECH zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 19 maja 2014 roku. Z informacjami na temat spółek BUMECH i ZWG ? w tym raportami okresowymi i bieżącymi ? można zapoznać się na ich stronach internetowych odpowiednio pod adresami: www.bumech.pl i www.zwg.com.pl . Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 3 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik.pdf | Opinia z badania planu połączenia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d4d2te8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-07-09 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4d2te8

Podziel się opinią

Share
d4d2te8
d4d2te8