Trwa ładowanie...
d3mnkdq
d3mnkdq
espi

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (46/2011)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (46/2011)
Share
d3mnkdq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (Emitent, Spółka, Korzystający) w związku z wpłynięciem do Spółki w dniu 22.11.2011 roku obustronnie podpisanych umów informuje, iż od dnia 14.11.2011 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 45/2011 zawarł z Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą w Łodzi (jednostka dominująca względem Bankowego Leasingu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) zwanym dalej Finansującym trzy umowy jednostkowe, których łączna wartość wyniosła 6 168 000,00 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Trzy powyższe umowy mają taką samą wartość i zostały zawarte w tym samym dniu i na tych samych warunkach, dlatego poniżej przedstawiamy charakterystykę jednej z nich: - zawarta 22.11.2011 roku na okres do dnia 20.11.2014 roku, - przedmiot: leasing kombajnu chodnikowego, który ma być użytkowany na kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (dalej: KHW) na podstawie umowy dzierżawy, - wartość: 2 056 000,00 zł netto, - brak postanowień o
karach umownych, które mogłyby przekroczyć 10 % kapitałów własnych Emitenta lub równowartość kwoty 200 000,00 EURO, - prawne zabezpieczenie umowy stanowią: a) dwa weksle własne in blanco Korzystającego wraz z deklaracją wekslową, b) Umowa o przelew wierzytelności z umowy zawartej pomiędzy KHW a Korzystającym na dzierżawę kombajnu chodnikowego AM-50, c) kaucja w wysokości 205 600,00 zł złożona na rachunku bankowym Bankowego Funduszu Leasingowego - warunki umowy nie odbiegają od standardów przewidzianych dla tego typu umów. - onadto BUMECH S.A. zobowiązał się, iż w ramach ostatniej opłaty wynikającej z terminarza opłat odkupi przedmiot leasingu od Finansującego. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2011-11-23 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnkdq

Podziel się opinią

Share
d3mnkdq
d3mnkdq