Trwa ładowanie...
d2obgk9

BUMECH S.A. - Umowa znaczącą spółki zależnej (30/2015)

BUMECH S.A. - Umowa znaczącą spółki zależnej (30/2015)

Share
d2obgk9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znaczącą spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 02.03.2015 roku powziął wiadomość, iż jego spółka zależna, tj. Przedsiębiorstwo "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej jako Lider Konsorcjum (dalej: Kobud) wraz z Uczestnikiem Konsorcjum ? Przedsiębiorstwem Robót Specjalistycznych ?Wschód? z siedzibą w Lublinie, w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zawarła umowę z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance Dalej: Zamawiający, LWB). Przedmiotem umowy jest wykonanie robot górniczych w tejże kopalni w okresie 24 miesięcy od daty przekazania frontu robót. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 36 219 510,00 zł netto. W pewnych okolicznościach Zamawiający może w trybie z wolnej ręki udzielić zamówień dodatkowych i uzupełniających. Łączna wartość netto zamówień dodatkowych i uzupełniających nie może być wyższa niż 20 % wartości maksymalnego wynagrodzenia umowy określonego powyżej. LWB ma prawo obciążyć Wykonawcę
następującymi karami umownymi: a) Z tytułu opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji umowy - w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia b) Z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia c) Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto d) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu płatności określonego w umowie o podwykonawstwo, a w przypadku określenia terminu dłuższego niż dopuszczalny w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego terminu płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy e) Za nieprzedłożenie
poświadczonej za zgodność z orginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian ? w wysokości równej 15 % maksymalnego wynagrodzenia brutto f) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości równej 15 % maksymalnego wynagrodzenia brutto. W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony mogę dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zastrzeżenie i naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania umowy na zasadach przewidzianych w umowie oraz Kodeksie Cywilnym. Zapłata zastrzeżonej powyżej kary umownej nie
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżonej karę umowną. W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, obniżenia wynagrodzenia z umowy, zmianę zakresu robót oraz skrócenie i przedłużenie terminów wykonania przedmiotu umowy. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informuje również, iż od dnia 22.12.2014 roku, tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 57/2014 z 22.12.2014 roku Kobud zawarł samodzielnie z LWB umowę przychodową o wartości 1 200 000,00 zł netto. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

Podziel się opinią

Share
d2obgk9
d2obgk9