Trwa ładowanie...
d187ori
espi

BUMECH S.A. - Wydanie dokumentów akcji serii E, zmiana Statutu Spółki (26/2013)

BUMECH S.A. - Wydanie dokumentów akcji serii E, zmiana Statutu Spółki (26/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wydanie dokumentów akcji serii E, zmiana Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że dnia 14 lutego 2013 roku na podstawie art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) nastąpiło wydanie 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Akcje serii E w łącznej liczbie 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk zostały objęte i w całości opłacone przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. Na mocy art. 452 § 1 ksh wydanie akcji serii E jest równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych w wyniku emisji 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W związku z powyższym od dnia 14 lutego 2013 roku kapitał zakładowy BUMECH S.A. wynosi 7 933 029,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia
dziewięć) złotych. W wyniku wydania akcji serii E doszło do zmiany § 4 ust. 1 Statutu Emitenta w ten sposób, że: jego dotychczasowe brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 783 029,00 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na 7 783 029 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz d) 600 000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) każda oraz e) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." zmienia się na: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 933 029,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na 7 933 029,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz d) 600 000
(sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz e) 2 625 000 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2013-02-14 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori