Trwa ładowanie...
dbhjolt
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (13/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (13/2015)

Share
dbhjolt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. informuje, iż dnia 14.01.2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Pana Marcina Sutkowskiego o następującej treści: ?Działając na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) (dalej: Ustawa o ofercie) informuję, że mój udział w ogólnej liczbie głosów w BUMECH S.A. uległ zmniejszeniu do poziomu poniżej 5%. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z powzięciem przeze mnie w dniu 14 stycznia 2015 roku informacji o wykonaniu w dniu 5 stycznia 2014 roku egzekucji komorniczej z mojego rachunku maklerskiego, której przedmiotem były należące do mnie akcje ZWG S.A. (PLZWG0000016). W wyniku tego bezprawnego, moim zdaniem, aktu zostały przywłaszczone akcje BUMECH S.A. w ilości 4.896.000 sztuk, w ramach nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji, któremu nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Jako akcjonariusz informuję, iż w toku dalszego postępowania sądowego będę dochodził swoich praw, w szczególności poprzez zaskarżenie nieprawomocnego wyroku Sądu pierwszej instancji oraz naprawienie wyrządzonej mojej osobie szkody poprzez przywrócenie stanu pierwotnego, tj. zwrócenie odebranych mojej osobie akcji. Przed w/w zmianą posiadałem 5.014.000 akcji stanowiących 7,78 % kapitału zakładowego Spółki BUMECH S.A. i byłem uprawniony do 5.014.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,78 % ogólnej liczby głosów. Według mojej najlepszej wiedzy, po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa powyżej zmniejszył się mój udział w głosach i aktualnie stanowi 0,18 % ogólnej liczby głosów (118 000 głosów). Liczba posiadanych przeze mnie akcji BUMECH S.A. wynosi 118 000, które stanowią 0,18 % w kapitale zakładowym Spółki. W odniesieniu do mnie nie występują osoby, o których mowa art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie, natomiast podmiot zależny ode mnie, tj. Fundacja Przystań w Lubinie
posiada 10.253.522 akcji, które stanowią 15,9% kapitału zakładowego BUMECH S.A.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbhjolt

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-01-14 Joanna Płachetka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbhjolt

Podziel się opinią

Share
dbhjolt
dbhjolt