Trwa ładowanie...
dagwbe4

BZWBK - Informacje finansowe dotyczące Kredyt Banku S.A. (9/2013)

BZWBK - Informacje finansowe dotyczące Kredyt Banku S.A. (9/2013)

Share
dagwbe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje finansowe dotyczące Kredyt Banku S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości wybrane informacje finansowe za rok 2012, zawierające dane finansowe za IV kwartał 2012 r., dotyczące Kredyt Banku S.A., które powziął w wyniku połączenia Banku z Kredyt Bankiem S.A. ("Połączenie) (o Połączeniu Bank poinformował raportem nr 1/2013). Jednocześnie Bank informuje, że załączone informacje obejmują przygotowane przez Bank w dniu 30 stycznia 2013 r. wybrane dane finansowe, w których posiadanie Bank wszedł od dnia Połączenia do dnia 30 stycznia 2013 r. i nie wyczerpują zakresu określonego dla kwartalnego raportu okresowego w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe za rok 2012.pdf | Wybrane dane finansowe za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | Selected financial data 2012.pdf | Selected financial data 2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 31-01-2013 Re. Financial information related to Kredyt Bank S.A. Current Report no. 9/2013 Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) hereby makes public the selected financial results for 2012 containing financial data for Q4 2012 of Kredyt Bank S.A., of which the Bank learned as a result of the merger between the Bank and Kredyt Bank S.A. (Merger) (the Bank informed of the Merger in its report no. 1/2013). At the same time, the Bank hereby announces that the presented information includes a list of the selected data, which was prepared by the Bank on 30 January 2013. The list presents data of which the Bank learned during the time period between the Merger date and 30 January 2013 and it does not fill the scope of information defined for periodic quarterly reports, as laid down in the Minister of Finance Regulation of 19 February 2009 re. ongoing and periodic information provided by securities issuers and conditions whereby information required under the regulations of a non-Member State is deemed equivalent. Legal
basis: Art. 56 section 1.1 of the Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies. | |

dagwbe4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4