Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (13/2011)

BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (13/2011)
Share
d5xrvot
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
ZWZA BZ WBK S.A. - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 584 608 104,00 z zysku netto Banku za rok 2010. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 73 076 013 /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście/.Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 8,00 zł.Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 9 maja 2011 r., dniem wypłaty dywidendy - dzień 23 maja 2011 r.Podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: AGM of BZ WBK S.A. - resolution re. dividend paymentCurrent report No. 13/2011Bank Zachodni WBK S.A. (‘the Bank’) hereby advises that the Resolutionof the General Meeting of Shareholders, held on April 20, 2011, made adecision on dividend payment.PLN 584 608 104.00 of the Bank’s net profit from 2010 will be allocatedfor dividend to shareholders. The number of shares eligible for thedividend is 73 076 013 (say: seventy three million seventy six thousandand thirteen).Dividend per share is PLN 8.The dividend registration day is 9 may 2011 and the dividend will bepaid on 23 may 2011Legal basis:§ 38 sec. 2 of the Ministry of Finance ordinance datedFebruary 19, 2009 re. current and financial reporting by securitiesissuers and conditions for treatment as equivalent of informationprovided under law of non-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Menedżer ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot