Trwa ładowanie...
dxpvxsd

CALATRAVA CAPITAL SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

CALATRAVA CAPITAL SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dxpvxsd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
WYBARANE DANE - JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 123 066 17 689 29 487 4 238
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 514 -9 525 8 030 -2 282
Zysk (strata) brutto 26 049 -13 987 6 241 -3 351
Zysk (strata) netto 25 884 -13 952 6 202 -3 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -560 20 450 -137 5 002
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 731 -33 397 -1 891 -8 169
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 445 12 832 2 066 3 139
Przepływy pieniężne netto, razem 154 -115 38 -28
Aktywa, razem 362 677 183 421 88 713 44 866
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 924 94 906 23 708 23 215
Zobowiązania długoterminowe 23 406 23 138 5 725 5 660
Zobowiązania krótkoterminowe 73 518 71 768 17 983 17 555
Kapitał własny 265 753 88 515 65 005 21 651
Kapitał zakładowy 250 000 250 000 61 152 61 152
Liczba akcji (w szt.) 500 000 000 193 325 000 500 000 000 193 325 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,05 -0,07 0,01 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,05 -0,07 0,01 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,53 0,46 0,13 0,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,53 0,46 0,13 0,11
WYBRANE DANE - SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 140 028 112 713 33 551 27 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 414 32 910 1 058 7 885
Zysk (strata) brutto -3 540 28 397 -848 6 804
Zysk (strata) netto -3 704 28 763 -887 6 892
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 -325 1 -78
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej -3 708 29 088 -888 6 970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -89 19 200 -22 4 696
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 645 -34 358 -1 870 -8 404
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 054 14 691 1 970 3 594
Przepływy pieniężne netto, razem 320 -467 78 -114
Aktywa, razem 394 735 208 607 96 555 51 027
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 414 73 049 25 540 17 868
Zobowiązania długoterminowe 38 528 26 543 9 424 6 493
Zobowiązania krótkoterminowe 65 886 46 506 16 116 11 376
Kapitał własny w tym: 290 321 135 558 71 014 33 158
- kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej 282 729 135 945 69 157 33 253
- udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) 7 592 -387 1 857 -95
Kapitał zakładowy 250 000 96 662 61 152 23 644
Liczba akcji (w szt.) 500 000 000 193 325 000 500 000 000 193 325 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,01 0,15 0,00 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,57 0,70 0,14 0,17
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału tj.na 31.12.2012r. i na koniec poprzedniego roku obrotowego tj.na 31.12.2011r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportKwartalnyCTC_4Q2012 01.03.2013.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za 4 kw.2012 Grupy Kapitałowej Calatrava Capital

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-01 | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ul. Łucka | | 2/4/6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@calatravacapital.pl | | www.calatravacapital.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-01 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu Paweł Narkiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd