Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

CAM MEDIA S.A. - Wszczęcie postępowania przed WSA w Warszawie (27/2012)

CAM MEDIA S.A. - Wszczęcie postępowania przed WSA w Warszawie (27/2012)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania przed WSA w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101 ze zm.) Emitent, działając łącznie z CAM Polski Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach (spółka zależna od Emitenta) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem koncesjodawcy Miasta Stołecznego Warszawy, w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego (dalej: "Koncesjodawca") skargę na czynności Koncesjodawcy podjęte w postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów (nr sprawy: 1/K/2010), polegające na dokonaniu z naruszeniem przepisów ustawy wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez konsorcjum firm: AMS S.A. z siedzibą w Warszawie i Ströer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie: "Konsorcjum AMS/Ströer"). W ocenie skarżących oferta Konsorcjum AMS/Ströer winna zostać uznana za nieodpowiadającą
wymaganiom Koncesjodawcy, gdyż: (i) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów, a także (ii) jest ona niezgodna z treścią Ogólnych Warunków Koncesji (dalej: "OWK"), przy czym tej niezgodności nie można w toku postępowania skorygować. W wyniku dokonanych przez Koncesjodawcę naruszeń prawa skarżący zostali pozbawieni możliwości zawarcia umowy koncesji. Gdyby bowiem Koncesjodawca uczynił zadość właściwym przepisom prawa, to oferta skarżących, której wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, winna była zostać wybrana jako najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert, jako jedyna spełniająca wymagania OWK i to skarżącym winna zostać udzielona przedmiotowa koncesja o wartości około 80.000.000 złotych (wg dokumentacji postępowania). Wobec powyższego skarżący wnieśli o: 1) uchylenie czynności Koncesjodawcy polegających na ocenie i porównaniu oferty Konsorcjum AMS/Ströer i oferty skarżących oraz wyboru oferty Konsorcjum AMS/Ströer jako najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu, 2)
zasądzenie od Koncesjodawcy na rzecz skarżących kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W postępowaniu oprócz skarżących i Koncesjodawcy uczestniczyć będzie Konsorcjum AMS/Ströer. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d32fk1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-12-07 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-12-07 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w