Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

CAPITAL - Zawarcie znaczącej umowy (17/2011)

CAPITAL - Zawarcie znaczącej umowy (17/2011)
Share
d3cg0yd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2011r. zawarł z Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej "Fundusz") reprezentowany przez podmiot zależny od Emitenta - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dawniej AKJ Investment TFI S.A.) umowę przeniesienia papierów wartościowych w celu dokonania wpłaty na certyfikaty inwestycyjne. Przedmiotem umowy jest przeniesienie: (i) 97.619 akcji spółki Piecexport-Piecbud S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, oraz (ii) 1.030.000 akcji spółki Aero AT S.A. z siedzibą w Mielcu, celem opłacenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Capital Partners Investment I FIZ. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosi 6,9 mln zł. W zamian za papiery wartościowe zostaną wydane przez Fundusz Certyfikaty w liczbie wynikającej z podziału całkowitej wartości papierów wartościowych, poprzez cenę emisyjną Certyfikatu. Wartość wnoszonych certyfikatów ustalana będzie poprzez ich wycenę, dokonaną zgodnie z zasadami wyceny
stosowanymi przez Fundusz. W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegały od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków i terminów rozwiązujących i zawieszających. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż szacunkowa wartość jej przedmiotu, stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniach 14-15 lipca br. zawarte zostały z Funduszem, na tych samych zasadach, analogiczne umowy na przeniesienie: (i) 300.000 akcji spółki 123market.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz (ii) 1.810 udziałów w spółce Invest House Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których łączna szacunkowa wartość wynosi 1,8 mln zł. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Królewska 16
(ulica) (numer)
+48 22 330 68 80 +48 22 330 68 81
(telefon) (fax)
biuro@c-p.pl www.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail) (www)
5272372698 015152014
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Konrad Korobowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd