Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (6/2014)

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (6/2014)
Share
d4c3zf0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Cash Flow S. A. Grzegorza Gniady sporządzone w dniu 3 lutego 2014 roku w Dąbrowie Górniczej w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) dotyczące transakcji na akcjach emitenta o następującej treści: "Działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. Zm.) oraz § 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz . U. Nr 229, poz. 1950) informuję, że jako Członek Zarządu Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") dokonałem transakcji zbycia akcji w ilości 248.064 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy
sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę 144.195,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć i 90/100). Średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 0,58 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem groszy). Transakcje zbycia akcji zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniach 9, 29 i 30 stycznia 2014 w trybie sesyjnym zwykłym i kształtowały się w następujący sposób: - 9 stycznia 2014 roku zbycie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 12.608 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiem) złotych, średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 0,63 (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) - 29 stycznia 2014 roku zbycie 196.942 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 113.225,92 (słownie: sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć i 92/100) złotych, średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 0,57 (słownie: pięćdziesiąt
siedem groszy) - 30 stycznia 2014 roku zbycie 31.122 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 18.361,98 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 98/100) złotych, średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 0,59 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć groszy) Łączna wartość zbytych akcji Cash Flow S. A. w dniach 9, 29 i 30 stycznia 2014 roku przekroczyła kwotę 5.000 EUR, przeliczając według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia informacje o tych transakcjach należy przekazać w terminie 5 dni roboczych od daty zbycia lub nabycia akcji, co czynię niniejszym pismem." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
629-21-87-266 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0