Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności (32/2011)

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności (32/2011)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 7 lipca 2011 roku przyjął zlecenie windykacyjne od Contrast A/S z siedzibą w Danii na łączną kwotę 677.773,97 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 97/100) USD wraz z odsetkami ustawowymi. Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z Contrast A/S w dniu 7 lipca 2011 roku umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Przedmiotem zawartej przez strony umowy jest przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel w ramach przedmiotowej umowy przeniósł na Emitenta wierzytelność w celu jej odzyskania. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela ? Contrast A/S. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na zasadzie success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi
poprzez przekazywanie wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każda ze stron zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia umowy. W umowie został zawarty warunek rozwiązujący, polegający na rozwiązaniu umowy w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika przekazanego do windykacji. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono terminu czy też kar umownych. Podczas ostatnich dwunastu miesięcy emitent nie był stroną innej umowy zawartej z Contrast A/S. Kryterium uznania umowy za znacząca jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień zawarcia umowy tj. 7 lipca 2011 roku wynosiły 13.413 tyś (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzynaście) złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za I Q 2011 roku. Wartość przekazanych do windykacji wierzytelności (przedmiot umowy) przeliczona na
podstawi tabeli kursów nr 131/A/NBP/2011 z dnia 8 lipca 2011 wynosi 1.864.217,30 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście 30/100) złotych. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
629 - 21-87-266 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx